7 najbardziej niedowartościowanych akcji spółek dywidendowych, które warto kupić teraz: sierpień 2023 r (2023)

InvestorPlace — wiadomości giełdowe, porady giełdowe i wskazówki dotyczące handlu

Generowanie dochodu pasywnego jest łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wielu inwestorów szukaakcje dywidendowecieszyć się stałym i stałym dochodem. Inwestując w akcje dywidendowe, należy jednak zachować ostrożność. Chociaż stopa dywidendy daje wyobrażenie o jej wypłacie, ważne jest, aby szukać spółek, które wykazują stały wzrost dywidendy i mają stabilny bilans. Kiedy szukasz stabilnych spółek, dywidendy są bardziej stabilne, a Ty możesz także cieszyć się wzrostem wartości kapitału w miarę upływu czasu. Oto siedem najbardziej niedowartościowanych akcji spółek dywidendowych, które można kupić w tym miesiącu.

Akcje objęte dywidendą do kupienia: Johnson & Johnson (JNJ)

7 najbardziej niedowartościowanych akcji spółek dywidendowych, które warto kupić teraz: sierpień 2023 r (1)

Źródło: Różne fotografie / Shutterstock.com

Jedna z największych firm z branży opieki zdrowotnej na świecie,Johnsona i Johnsona(NYSE:JNJ) to wiarygodna marka w branży. Pomimo konieczności radzenia sobiekilka procesów, firma robi postępy i nagradza akcjonariuszy. W tej chwili stopa dywidendy dla akcji JNJ wynosi 2,74%, a kwartalna dywidenda wynosi 1,19 dolara. Jest to również jedna z najbezpieczniejszych akcji dywidendowych, a dywidenda stale zwiększa się na przestrzeni lat.

Ma zapis62 lata konsekwentnego wzrostu dywidendya jej działalność w zakresie opieki zdrowotnej jest bardzo odporna. Bez względu na to, jak zachowa się gospodarka, ludzie zawsze będą skłonni wydawać pieniądze na opiekę zdrowotną i dobre samopoczucie. Powydzielenie segmentu zdrowia konsumenckiego, firma odnotuje lepsze przychody.

Johnson & Johnson ma w swoim portfelu kilku niezłomnych klientów, którzy będą nadal generować dochód w dłuższej perspektywie. Przy wskaźniku wypłaty dywidendy na poziomie 92% akcje JNJ są tymi, które warto kupować i trzymać przez długi czas.

PepsiCo (PEP)

Kolejną firmą, która może przetrwać burzę rynkową, jestPepsiCo(NASDAQ:ENERGIA). Firma wykorzystała swoją siłę cenową i pokazała, jak może generować przychody nawet przy rosnących cenach produktów. W ostatnim kwartale zaobserwowanoWzrost o 10,3%.przychodów i wzrost zysku na akcję o około 93,2% (EPS). Akcje PEP zapewniają stopę dywidendy na poziomie 2,84%, obecnie wypłacają 1,26 dolara za akcję i zwiększyły dywidendę dla52 kolejne lata.

Jej siła tkwi w zdywersyfikowanym portfolio produktów firmy i jej marek. Firma jest również obecna na całym świecie i posiada zbilansowaną ofertę przekąsek i napojów, które każdego roku generują duże dochody. Jeśli budujesz portfel emerytalny, jest to jedna akcja, którą musisz posiadać.

Akcje notowane po cenie 178 dolarów mają ogromny potencjał wzrostu i w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły o ponad 60%. Jest to jeden zniedowartościowane akcjez wysokimi dywidendami, które możesz dodać do swojego portfela.

Coca-Cola (KO)

7 najbardziej niedowartościowanych akcji spółek dywidendowych, które warto kupić teraz: sierpień 2023 r (3)

Źródło: monticello / Shutterstock

Największy rywal PepsiCoCoca cola(NYSE:JEST) to kolejna niedowartościowana spółka dywidendowa, którą warto dodać do swojego portfela. Firma stale się rozwija i wygenerowała znaczną ilość gotówki, która pozwala nagradzać inwestorów. Posiada bardzo mocny bilans, a zysk na akcję systematycznie rośnie. Akcje KO wydają się mocno niedowartościowane przy obecnym poziomie 60 dolarów.

Jej stopa dywidendy jest wyższa niż PepsiCo i wynosi 3,04%, a dywidenda wynosi1,84 dolara za akcję.KO jest jedną z niedowartościowanych akcji dywidendowych, które warto kupować. Dzięki stabilnemu i dobrze prosperującemu biznesowi Coca-Cola jest bardzo odporna na sytuację w branży i będzie nadal się rozwijać w nadchodzących latach. Jej marka i obecność na całym świecie pomagają generować stały przepływ środków pieniężnych i nadal wypłacać dywidendy. Spółka posiada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 74% i posiada wystarczającą płynność, aby w kolejnych latach zwiększać wypłatę.

Microsoft (MSFT)

7 najbardziej niedowartościowanych akcji spółek dywidendowych, które warto kupić teraz: sierpień 2023 r (4)

Źródło: Asif Islam / Shutterstock.com

Zawsze lubiłem stabilnośćMicrosoftu(NASDAQ:MSFT). Przy stopie dywidendy na poziomie 0,86% akcje spółki pozostają w tyle za niektórymi spółkami Dividend Kings, ale warto je kupować i trzymać. Jednym z powodów, dla których warto dodać ją do swojego portfela, jest potencjał spółki do zwiększenia dywidendy w nadchodzących latach. Spółka posiada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 27%, co oznacza, że ​​istnieje duża szansa na zwiększenie wypłat w ciągu najbliższych kilku lat.

Microsoft to technologiczny dinozaur, który stale się rozwija i oferuje szereg produktów i usług, które w dalszym ciągu generują dochód. Przy wyższych przepływach pieniężnych i płynności będzie miał szansę na zwiększenie dywidendy. Poza tym potencjał wzrostu wartości kapitału w przypadku Microsoftu jest bardzo wysoki. Jest to akcja oferująca wysokie zyski przy niskim ryzyku i będąca idealnym dodatkiem do Twojego portfela. Ostatni spadek cen akcji jest dobrą okazją do zakupów.

Dover Corp. (DOV)

7 najbardziej niedowartościowanych akcji spółek dywidendowych, które warto kupić teraz: sierpień 2023 r (5)

Źródło: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Jeśli szukasz prawdziwego Króla Dywidend, rozważ toFirma Dover(NYSE:DOW). Firma posiadarekord zwiększania dywidend w ciągu ostatnich 68 lati cieszy się stopą dywidendy na poziomie 1,46%. Jest to firma, która stara się wynagradzać akcjonariuszy i robi to odkąd pamiętamy. Chociaż jestzyski w ostatnim kwartale nie były zbyt dobrekontynuowała wypłatę dywidendy.

Wskaźnik wypłaty dywidendy spółki wynosi obecnie 27%. Jako producent wyrobów infrastrukturalnych firma działa w kilku branżach i popyt na jej produkty może chwilowo spaść, ale nigdy nie zabraknie mu konsumentów. Firma ugruntowała swoją pozycję w branży i tak pozostanie. Jest to bardzo stabilny gracz, którego cena wynosi obecnie 139 USD i niedawno ogłosił kwartalną dywidendę w wysokości 0,51 USD.

Procter & Gamble (PG)

7 najbardziej niedowartościowanych akcji spółek dywidendowych, które warto kupić teraz: sierpień 2023 r (6)

Źródło: Jonathan Weiss/Shutterstock.com

Jedna z najlepszych akcji dywidendowych do kupienia w tym miesiącu,Procter & Gamble(NYSE:PG) mahistoria 68 lat kolejnych podwyżek dywidendy. To byłowypłaca dywidendy od ponad 133 lati mocno wierzę, że tak będzie nadal. W ostatnim kwartale spółka zaobserwowała przychody na poziomie20,6 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 5,5% i oczekuje jeszcze lepszych wyników organicznych w nadchodzącym kwartale.

Podobnie jak inne wymienione tutaj firmy, Procter & Gamble należy do branży, w której popyt może ulec spowolnieniu, ale nigdy nie umrze. Zapewnia to stabilność akcji. Jej stopa dywidendy wynosi 2,47%, a niedawno wypłaciła kwartalną dywidendę w wysokości 0,9407 dolara na akcję. Na dobra konsumpcyjne zawsze będzie popyt, co wiele mówi o przyszłości firmy. Akcje spółki wyceniają się obecnie na 152 USD i są bardzo blisko 52-tygodniowego maksimum, ale już wkrótce mogą osiągnąć nowy szczyt.

Gąsienica (KOT)

7 najbardziej niedowartościowanych akcji spółek dywidendowych, które warto kupić teraz: sierpień 2023 r (7)

Źródło: Shutterstock

Ulubiony produkt, jest wiele powodów, aby go lubićGąsienica(NYSE:KOT), producenta sprzętu budowlanego i górniczego. Gdy tylko koniunktura się poprawia, widzimy dynamikę w branży budowlanej, co jest korzystne dla Caterpillar. Ostatnio poinformowała firmawyniki za drugi kwartałi odnotował sprzedaż wynoszącą 17,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z tym samym kwartałem roku poprzedniego.

Rosnące zapotrzebowanie na sprzęt oraz poprawa koniunktury gospodarczej przełożyły się na poprawę wyników finansowych spółki. Może pochwalić się stopą dywidendy na poziomie 1,89% i ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości 1,30 dolara. Choć akcje spółki wyceniane są na 275 dolarów, nie są tanie, ale potencjał wzrostu jest znaczny. Oczekuje jeszcze lepszego kwartału i solidnego długoterminowego wzrostu.

Na dzień publikacji Vandita Jadeja nie posiadała (bezpośrednio ani pośrednio) żadnych pozycji w papierach wartościowych wymienionych w tym artykule. Opinie wyrażone w tym artykule są opiniami autora i podlegają InvestorPlace.comWytyczne wydawnicze.

Vandita Jadeja jest CPA i niezależną autorką tekstów finansowych, która uwielbia czytać i pisać o akcjach. Wierzy w kupowanie i utrzymywanie w celu uzyskania długoterminowych zysków. Znajomość słów i liczb pomaga jej w pisaniu przejrzystych analiz giełdowych.

Więcej na InvestorPlace

Poczta7 najbardziej niedowartościowanych akcji spółek dywidendowych, które warto kupić teraz: sierpień 2023 rpojawił się jako pierwszyMiejsce Inwestora.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 05/10/2023

Views: 5858

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.