Akcje AT&T: Wzrost dywidendy nastąpi dopiero w 2024 r. (NYSE:T) (2023)

Akcje AT&T: Wzrost dywidendy nastąpi dopiero w 2024 r. (NYSE:T) (1)

Wprowadzenie i teza

AT&T Inc. (NYSE:T) zbycie Warner Bros. Discovery (WBD) w końcu się wydarzyło. Przez całą podróż, przez kilka ostatnich kwartałów, pisałembyczy artykułskupiając się na tym, dlaczegozbycie jest korzystne dla obu spółek. W przypadku AT&T powiedziałem, że zbycie umożliwi spółce skupienie się wyłącznie na działalności telekomunikacyjnej, z dala od rozpraszania uwagi mediów, co potencjalnie doprowadzi do uzyskania pozytywnej opinii inwestorów i aprecjacji wyceny. Zwróciłem także uwagę na atrakcyjną nową stopę dywidendy po zbyciu.

Moja bycza wiara i argumenty dotyczące szerszego obrazu AT&T są nadal aktualne; Jednakże przeglądając pierwszy raport zysków AT&T po zbyciu, obecnie uważam, że wzrost dywidend i aprecjacja wyceny będą następować w wolniejszym tempie. Moim zdaniem podwyżka dywidendy jest mało prawdopodobnanastąpi co najmniej do 2024 r., a aprecjacja wyceny zacznie powoli pojawiać się dopiero wtedy, gdy zespół zarządzający będzie mógł udowodnić, że potrafi po latach słabych wyników. Pomimo potencjalnie opóźnionego wzrostu wyceny i zwiększenia dywidendy, nadal uważam, że AT&T to warto kupić ze względu na stabilność, jaką oferuje spółka, a także możliwości wzrostu i dywidendy w czasie zawirowań na rynku.

Dywidenda

Wysokie i rosnące dywidendy są jednym z głównych powodów ciągłych inwestycji wielu inwestorów w AT&T. Jednak po zapoznaniu się zRaport o wynikach za I kwartał 2022 rchociaż oczekuje się, że AT&T będzie w lepszej sytuacji finansowej począwszy od 2022 r., uważam, że dywidenda spółki prawdopodobnie nie wzrośnie co najmniej do 2024 r. Zamiast tego, moim zdaniem AT&T skoncentruje się przede wszystkim na redukcji zadłużenia i inwestycjach na rzecz przyszłego wzrostu. Z tego względu nie postrzegam opóźnionej podwyżki dywidendy jako czynnika negatywnego.

Redukcja zadłużenia

W ubiegłych latach w bilansie AT&T w dalszym ciągu nękały duże kwoty zadłużenia. Nie pozwoliło to spółce na agresywne inwestowanie w podstawową działalność telekomunikacyjną. Po zbyciu Warner Brothers Discovery AT&T zmniejszyła swoje zadłużenie netto o około 40 miliardów dolarów. Po początkowej redukcji zadłużenia spółka planuje w dalszym ciągu agresywnie redukować zadłużenie poprzez nadwyżkę kapitału do 2023 rosiągnąć dług nettodo dostosowanegoWskaźnik EBITDAz 2,5. Jak pokazuje poniższy obrazek, na koniec I kw. 2022 r., nie uwzględniając redukcji długu netto o 40 mld dolarów, skorygowana relacja EBITDA do długu netto spółki wyniosła około 3,42.

Koncentrując się na redukcji zadłużenia i powstrzymując się od podwyżek dywidend, moim zdaniem AT&T znajdzie się w korzystniejszej sytuacji finansowej, co umożliwi jej zwiększenie konkurencyjności swojej działalności telekomunikacyjnej.

Inwestycja we wzrost

Oprócz skupienia się na zmniejszeniu zadłużenia, AT&T podejmuje dalsze kroki, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku połączeń 5G i światłowodów. Świat masowo odchodzi od istniejących połączeń szerokopasmowych 4G na rzecz połączeń 5G, a także szybszych światłowodowych połączeń internetowych, które mają zapewnić znacznie mniejsze opóźnienia i zwiększyć prędkość. Ponieważ te ulepszenia wiążą się ze znacznymi kosztami, AT&T pozostaje w tyle. Tym samym do 2024 roku AT&T ogłosiło, że będzie inwestować24 miliardy dolarów roczniew latach 2022 i 2023. Następnie firma spodziewa się ograniczyć swoje inwestycje do około 20 miliardów dolarów rocznie, aby zachować konkurencyjność.

Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że AT&T będzie zajęta redukcją swojego zadłużenia przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji we wzrost, co sprawi, że podwyżka dywidend będzie na razie mało prawdopodobna. Celem zespołu zarządzającego jest przywrócenie stabilności finansowej przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu.

W związku z tą sprawą, zapytany o podwyżkę dywidendy podczas wezwania do ogłoszenia wyników, zespół zarządzający powiedział, że dokona jej oceny gdzieś w 2023 roku, aby wybrać opcję, która zapewni najbardziej organiczny wzrost biznesu. Zarząd spółki zasygnalizował, że na razie nie będzie ograniczał corocznej podwyżki dywidendy. Wierzę, że odwrócenie uwagi od zwiększania dywidend prawdopodobnie pozwoli AT&T zwiększyć konkurencyjność w swojej podstawowej działalności, tworząc dla firmy mocne podstawy do przyszłego wzrostu. Dlatego pomimo opóźnienia podwyżki dywidendy do potencjalnie 2024 r. nadal jestem optymistycznie nastawiony do AT&T.

Wycena Szacunek

Obecnie AT&T notuje transakcje po niskim mnożniku wyceny. Obecnie firma posiadakapitalizacja rynkowana poziomie około 145 miliardów dolarów, przy terminowym wskaźniku ceny do zysków na poziomie około 8,04. Pomimo inwestycji AT&T w nowe połączenia światłowodowe i 5G, oczekuje się, że wzrost przychodów firmy pozostanie na stałym poziomie, co w pewnym stopniu uzasadnia niską wycenę. Nadal jednak uważam, że cena akcji prawdopodobnie w nadchodzących latach prawdopodobnie wzrośnie w wyniku wielokrotnych aprecjacji wyceny i poprawy marż.

Wierzę, że wycena AT&T dotycząca wielokrotnej ekspansji będzie wynikać z zaufania do kadry zarządzającej. Przez ostatnią dekadę zespół zarządzający AT&T nie odnosił sukcesów w prowadzeniu działalności, co doprowadziło do wielu nieudanych przejęć, w tym Discovery i Warner Bros. Co więcej, dzisiaj AT&T pozostaje w tyle w wyścigu o przejęcie rynku 5G, co potencjalnie prowadzi do przyszłości wadę w porównaniu do konkurentów.

Dlatego wraz z nowym dyrektorem generalnym, Johnem Stankeyem, AT&T będzie musiała udowodnić, że zmierza we właściwym kierunku, przywracając AT&T pozycję konkurencyjną, stabilność finansową i dokonując właściwych inwestycji. Jak dotąd, dzięki zbyciu przedsiębiorstw i pomiarom oszczędności, AT&T zmierza we właściwym kierunku. Ciągły ruch w ciągu najbliższych kilku kwartałów będzie prawdopodobnie skutkować aprecjacją wyceny.

Niepewność rynkowa i AT&T

AT&T działa w stosunkowo stabilnej i bezpiecznej branży. Branża telekomunikacyjna jest mniej zagrożona zagrożeniami geopolitycznymi, inflacją i recesją. Rozwój firmy może spowolnić, ale jest wysoce prawdopodobne, że firma będzie nadal płacić za normalną działalność, przyszłe inwestycje i dywidendy, ponieważ we współczesnym świecie łączność internetowa stała się towarem niezbędnym.

Rynek jest zmiennyi niepewne dzisiaj. Główne indeksy wykazują gwałtowne ruchy zarówno w górę, jak i w dół w wyniku rosnących stóp procentowych, inflacji, napięć geopolitycznych i spowalniającej gospodarki. Dlatego też, biorąc pod uwagę charakter branży, w której działa AT&T, uważam, że wielu inwestorów pozytywnie oceni AT&T, ponieważ firma oferuje potencjał przyszłej wyceny i wzrostu dywidendy, a także obecną wysoką dywidendę i stabilność.

Streszczenie

Ponowne skupienie się AT&T na redukcji zadłużenia i inwestowaniu w swoją działalność prawdopodobnie opóźni zdolność spółki do zwiększenia oferty dywidendy. Choć może się to wydawać negatywną wiadomością, ja uważam inaczej. AT&T koncentruje się na redukcji swojego zadłużenia i inwestycjach w swoją podstawową działalność telekomunikacyjną, co pozwoli jej na większą wszechstronność i agresywność w wykorzystywaniu przyszłych możliwości, jednocześnie potencjalnie uzyskując od inwestorów wyższe mnożniki wyceny. Co więcej, w miarę utrzymywania się niepewności na rynku, nadal uważam, że AT&T to zakup, ponieważ AT&T jest postrzegana jako stabilna firma z przyszłym potencjałem.

Ten artykuł został napisany przez

Inwestycje SL

2,65 tys

Zwolennik

S

Jestem młodym prywatnym inwestorem, który szuka porady i wiedzy podczas mojej podróży w Seeking Alpha. Koncentruję się przede wszystkim na rozwijających się firmach i destrukcyjnej przyszłości, jaką mogą one przynieść. Wierzę, że dzięki wzrostowi możliwości technologicznych świat w nadchodzącej dekadzie przejdzie ogromną transformację.

Ujawnienie analityka: Ja/my posiadamy korzystną długą pozycję na akcjach T w drodze posiadania akcji, opcji lub innych instrumentów pochodnych. Artykuł ten napisałam sama i wyrażam w nim moje własne zdanie. Nie otrzymuję za to żadnej rekompensaty (innej niż od Seeking Alpha). Nie mam powiązań biznesowych z żadną spółką, której akcje są wymienione w tym artykule.

Szukam ujawnienia informacji przez Alfę:Wyniki uzyskane w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Nie podaje się żadnych rekomendacji ani porad dotyczących tego, czy dana inwestycja jest odpowiednia dla konkretnego inwestora. Wszelkie poglądy i opinie wyrażone powyżej mogą nie odzwierciedlać poglądów Seeking Alpha jako całości. Firma Seeking Alpha nie jest licencjonowanym dealerem papierów wartościowych, brokerem, doradcą inwestycyjnym ani bankiem inwestycyjnym w USA. Nasi analitycy są autorami zewnętrznymi, do których zaliczają się zarówno inwestorzy profesjonalni, jak i inwestorzy indywidualni, którzy mogą nie posiadać licencji lub certyfikatu żadnego instytutu lub organu regulacyjnego.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 25/07/2023

Views: 5866

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.