Co powoduje narcystyczne zaburzenie osobowości? (2023)

Wychowanie i środowisko dzieciństwa mogą być kluczowymi czynnikami powodującymi NPD, ale genetyka może również odgrywać pewną rolę.

Narcystyczne zaburzenie osobowości (NPD)jest złożonym zaburzeniem osobowości, które często jest źle rozumiane. Kiedy myślisz o NPD, może przyjść ci na myśl wyniosłe poczucie siebie, głęboka potrzeba podziwu i trudności z empatią.

Ktoś z NPD może wydawać się czarujący i pewny siebie na pierwszy rzut oka. Chociaż te charyzmatyczne cechy mogą wyglądać na pewność siebie, często maskują niepewność, a nie wynikają z poczucia własnej wartości.

Jeśli mieszkasz z NPD, możesz być bardzo wrażliwy na krytykę lub mieć silne reakcje na mowę lub zachowanie, które postrzegasz jako zniewagę.

Jest prawdopodobne, że narcystyczne zaburzenie osobowości jest spowodowane kilkoma czynnikami, takimi jak warunki środowiskowe (w tym relacja dziecko-rodzic) i genetyka.

Prawdopodobnie słyszałeś zdanie „On jest takim narcyzem!” rzucane dookoła. Ale gdzie bierze udział narcystyczne zaburzenie osobowości?

Podczas gdy większość ludzi wykazuje zachowania, które można postrzegać jako „narcystyczne” – takie jak egoizm lub roszczenie – narcystyczne zaburzenie osobowości jest inne.

Gdycechy narcystycznezakłócić wiele dziedzin swojego życia (takich jak związki lub kariera), może to oznaczać, że spełniasz kryteria azaburzenie osobowości.

Ogólnie rzecz biorąc, NPD składa się z wzorców, które pojawiają się w dwóch lub więcej z tych obszarów:

 • myślący
 • emocje
 • interakcje z innymi
 • Sterowanie impulsowe

Klinicysta może zdiagnozować narcystyczne zaburzenie osobowości, jeśli ktoś ma pięć lub więcej z tych objawów:

 • poczucie własnej ważności lub wyższości
 • częste myśli o byciu przystojnym, potężnym lub odnoszącym sukcesy
 • przekonania, że ​​są odrębni, wyjątkowi lub ponad innymi ludźmi
 • potrzeba bycia obserwowanym przez innych
 • poczucie prawa do specjalnego traktowania lub oczekiwanie, że inni powinni zaspokoić to, czego chcą
 • tendencja do wykorzystywania lub wykorzystywania innych
 • trudności z wczuwaniem się w potrzeby, pragnienia lub emocje innych ludzi
 • uczucia zazdrości wobec innych lub przekonania, że ​​inni ludzie im zazdroszczą
 • zachowania, które wydają się aroganckie lub dumne

Ogólnie rzecz biorąc, są co najmniej dwapodtypy narcyzmu: wspaniały i wrażliwy.

 • Wspaniały narcyzmjest tym, co większość ludzi może uważać za narcyzm. Osoby z narcyzmem wielkościowym mogą być bardziej ekstrawertyczne, mieć niski poziom neurotyczności i otwarcie wyrażać poczucie wyższości.
 • Wrażliwy narcyzmma te same podstawowe cechy NPD, ale może obejmować bardziej ukryte myśli i zachowania. Osoby z wrażliwym narcyzmem mają zwykle wyższy poziom neurotyzmu i potrzebują więcej otuchy.

Chociaż nadal mogą czuć się wyżsi, ludzie z wrażliwym podtypem narcyzmu zwykle boją się krytyki. W niektórych przypadkach mogą w rezultacie trzymać się z dala od innych.

Czynniki środowiskowe – takie jak kultura i rodzicielstwo – mogą przyczynić się do rozwoju narcystycznego zaburzenia osobowości.

Niektórebadaniasugeruje, że wyniki narcyzmu były wyższe w kulturach indywidualistycznych (które koncentrują się bardziej na prawach i celach każdej osoby) w porównaniu z kulturami kolektywistycznymi (które koncentrują się bardziej na tym, co najlepsze dla grupy).

W tym samym badaniu naukowcy porównali cechy narcystyczne wśród ludzi, którzy dorastali w byłych Niemczech Zachodnich (kultura indywidualistyczna) z tymi, którzy dorastali w byłych Niemczech Wschodnich (bardziej kolektywistyczna kultura).

Wyniki pokazały, że narcyzm był wyższy, a samoocena niższa u tych, którzy dorastali w Niemczech Zachodnich w porównaniu z Niemcami Wschodnimi.

Oprócz kultury,badaniasugeruje, że doświadczenia z dzieciństwa mogą odgrywać ważną rolę w powodowaniu NPD.

Negatywne doświadczenia z dzieciństwa, takie jak bycie odrzuconym lub krytykowanym przez rodziców, mogą przyczynić się do NPD w wieku dorosłym. Jednocześnie zbyt wiele pochwał ze strony rodziców może również prowadzić do NPD.

Badaniasugeruje, że istnieje związek między różnymi stylami rodzicielskimi a cechami narcystycznymi u dorosłych dzieci.

Mimo to nie ma „jednego” zachowania rodzicielskiego, które zawsze prowadzi do narcyzmu.

Zamiast tego kombinacje stylów rodzicielskich i innych czynników (takich jak genetyka) mogą łączyć się, aby wywołać NPD.

Ogólnie rzecz biorąc, te czynniki rodzicielskie są związane z wyższymi poziomami narcyzmu u dzieci:

 • nadopiekuńczy lubRodzicielstwo „helikopterowe”.
 • brak ciepła
 • ustalenie kilku limitów lub granic (leniency)
 • pochwała, która promuje doskonałość lub nierealistyczne oczekiwania (przewartościowanie)
 • maltretowanie lub znęcanie się

Jedenbadanieodkryli, że nadopiekuńczość była powiązana zarówno z wrażliwym, jak i wielkościowym narcyzmem u młodych dorosłych. I chociaż zbyt wiele pochwał wiązało się z wielkością, wyznaczanie zbyt małych granic wiązało się z wrażliwym narcyzmem.

Genetyka może również odgrywać rolę w przyczynianiu się do narcystycznego zaburzenia osobowości.

Wbadanie z 2014 rz udziałem 304 par bliźniąt, naukowcy odkryli, że niektóre cechy NPD były w pewnym stopniu dziedziczne (czyli mogły być przekazywane przez genetykę):

 • wielkość była w 23% dziedziczna
 • uprawnienie było w 35% dziedziczne

Mimo to cechy te zdawały się istnieć niezależnie od siebie.

Starszybadaniawskazuje, że NPD może być nieco bardziej dziedziczne niż inne zaburzenia osobowości z grupy B.

Cechy osobowości też mogąodegrać rolęjak prezentuje się NPD.

Wspaniałościowy narcyzm jest generalnie związany z takimi cechami jak:

 • poczucie uprawnienia
 • otwarte skupienie się na sobie
 • obezwładniające lub dominujące zachowania

Z drugiej strony wrażliwy narcyzm charakteryzuje się takimi cechami, jak:

 • introwersja, ale skupiona na sobie
 • wysoka neurotyczność (zmienność nastrojów)
 • naprzemienne uczucia skrajnej dumy i głębokiego wstydu

Czynniki ryzyka narcystycznego zaburzenia osobowości są dość złożone. NPD zostało powiązane z wieloma rzeczami, w tym rodzicielstwem i czynnikami środowiskowymi, a także genetyką – ale wszystkie w różnych kombinacjach.

Niektóre style rodzicielskie mogą być czynnikiem ryzyka wyższego poziomu narcyzmu u dzieci. Ale często były badane pojedynczo lub w różnych kombinacjach i z mieszanymi wynikami.

Samo bycie mężczyzną może być niewielkim czynnikiem ryzyka, ponieważ narcystyczne zaburzenie osobowości jest częściej diagnozowane u mężczyzn. Jegoszacowanyże NPD dotyka 7,7% mężczyzn i 4,8% kobiet w Stanach Zjednoczonych.

wDiagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych (DSM-5), narcystyczne zaburzenie osobowości jest zaburzeniem osobowości z grupy B.

Inne zaburzenia osobowości klastra B obejmują:

 • aspołeczne zaburzenie osobowości
 • histrioniczne zaburzenie osobowości
 • zaburzenie osobowości z pogranicza : zaburzenie typu borderline

Kiedy osoba z NPD szuka terapii, często może to być dlarózne powodyinne niż zarządzanie NPD.

Osoba z NPD może szukać terapii z powodu uczucia pustki lub okresów depresji. W niektórych przypadkach rodzina lub bliscy zachęcają ich do szukania pomocy w związku z problemami w związku spowodowanymi przez NPD.

Rozpoznanie NPD może być trudne, ponieważ często współistnieje z innymi schorzeniami. Co więcej, NPD może dzielić objawy z tymi stanami.

Niektóre typowe współwystępujące warunki dla osób z NPD obejmują:

 • zaburzenie związane z używaniem substancji
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • inne zaburzenia osobowości typu B

Jeśli porozmawiasz ze specjalistą ds. zdrowia psychicznego na temat diagnozy, prawdopodobnie rozpoczną proces, zadając ci kilka pytań. Te pytania mogą dotyczyć:

 • umiejętności radzenia sobie
 • mechanizmy obronne
 • relacje z innymi
 • długofalowe wzorce zachowań
 • dzieciństwo

Nie ma żadnych zatwierdzonych przez FDA leków na NPD. Ale jeśli wystąpi inny stan obok NPD, możesz wziąć leki na:

 • Lęk
 • depresja
 • epizody nastroju
 • psychoza
 • problemy z kontrolą impulsów

Niektóre rodzaje terapii mogą pomóc osobom z NPD rozpoznać nieprzystosowawcze lub nieprzydatne myśli i zachowania, które powodują niepokój dla nich samych i innych.

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP) jest jedną z form terapiipokazał jakąś obietnicęza pomoc ludziom z NPD.

Narcystyczne zaburzenie osobowości to złożony stan zdrowia psychicznego, który nie zawsze jest łatwy do zdiagnozowania.

Trudno jest również dokładnie określić, co powoduje NPD lub przewidzieć, kto może go doświadczyć.

Badania wykazały, że istnieje wiele czynników środowiskowych i genetycznych — od wychowania w dzieciństwie, przez kulturę, po genetykę — które przyczyniają się do NPD.

Ale kiedy ktoś z NPD zdecyduje, że chce dokonać zmiany, pomoc jest dostępna.

Niektóre rodzaje terapii mogą pomóc osobom z NPD przyjąć odpowiedzialność za swoje działania, poznać ich uczucia i myśli oraz zbudować bezpieczne relacje.Więcej informacji na temat uzyskiwania pomocy dla NPD można znaleźć tutaj.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 14/04/2023

Views: 5351

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.