Inwestowanie 100 dolarów miesięcznie w akcje przez 30 lat (2023)

Gdyby zapytać przeciętnego oszczędzającego, czy bezpieczniej jest zainwestować 100 dolarów na giełdzie, czy wpłacić 100 dolarów na konto oszczędnościowe, większość wybrałaby konto oszczędnościowe. Ma to sens na krótką metę; akcje mogą stracić na wartości, aleFederalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC)gwarantuje konta oszczędnościowe.Jednak długoterminowa odpowiedź jest dokładnie odwrotna – dalsze odkładanie pieniędzy na oszczędności jest o wiele bardziej ryzykowne niż inwestowanie. Z pewnością jest to możliwezarabiać na akcjach.

Jest to jedna z sytuacji, w której krótkoterminowa racjonalność nie jest równoznaczna z długoterminową racjonalnością. 100 dolarów wpłaconych na konto oszczędnościowe zarobi bardzo małooprocentowanie, az czasem prawdopodobnie straci na wartościinflacja; rzeczywista utrata siły nabywczej jest prawie nieunikniona. 100 dolarów zainwestowanych w giełdę może mieć dni wzlotów i upadków, ale lekcja historii jest taka, że ​​akcje przewyższają praktycznie wszystko inne w okresie kilku dekad. (Zastrzeżenie: nie trzeba dodawać, że nie mówimy o inwestowaniu wszystkich pieniędzy w akcje groszowe wysokiego ryzyka lub podobnie ryzykowne instrumenty inwestycyjne).

Kluczowe dania na wynos

  • Inwestowanie zaledwie 100 USD miesięcznie przez lata może być lukratywną strategią zwiększania bogactwa w czasie.
  • Takie postępowanie pozwala na czerpanie korzyści z skumulowanych zwrotów, w których zyski budują się z poprzednich zysków.
  • Inwestowanie w ten sposób pozwala również na uśrednianie kosztów w dolarach, dzięki czemu pieniądze są inwestowane, gdy rynek rośnie, a także gdy spada.
  • Zrobienie miejsca w finansach na 100 dolarów miesięcznie na inwestycje może wymagać starannego planowania budżetu.
(Video) Jak zainwestować 100 zł – 5 pomysłów na mikroinwestycje

Zwroty składane

Miesięczne składki naprawdę zaczynają mieć sens, gdy zrozumiesz koncepcjęmieszanie. Zwroty złożone działają jak kula śnieżna tocząca się w dół; zaczyna się początkowo mały i powoli, ale w miarę upływu czasu nabiera rozmiaru i rozpędu.

Dwa kluczowe elementy zwrotu składanego to reinwestowanie zarobków i czasu. Zapasy generujądywidendyktóre można ponownie zainwestować, a z czasem działa to jako samonapędzające się źródło wzrostu finansowego. W swej istocie inwestowanie składane polega na tym, aby pozwolić sobieodsetkigenerować większe zainteresowanie, co kończy się generowaniem jeszcze większego zainteresowania w przyszłości.

Załóżmy na przykład, że 30-letnia osoba zainwestowała 5 000 USD w akcje, zarabiając 8% rocznie, czyli nieco poniżej historycznej średniej wynoszącej 10% według stanu na styczeń 2020 r. Pod koniec pierwszego roku portfel inwestora przyniósł odsetki w wysokości 400 USD (5000 USD x 1,08). Jeśli inwestor ponownie zainwestuje odsetki, ten sam 8% wzrost przyniesie 432 USD w drugim roku (5400 USD x 1,08). Rok trzeci wygeneruje 466,56 USD, rok czwarty wygeneruje 503,88 USD i tak dalej. W wieku 35 lat ponownie zainwestowany portfel jest wart 7346,64 USD, a wszystko to bez żadnych dodatkowych wkładów pozaodsetkowych ze strony inwestora.

Postępuj zgodnie z tym wzorem przez kolejne 25 lat, a inwestycja osiągnie 50 313,28 USD. Stanowi to ponad 10-krotny wzrost, pomimo braku dodatkowych składek.

Inwestowanie 100 USD miesięcznie: przykład

Załóżmy teraz, że ten sam 30-letni inwestor znajduje sposób na zaoszczędzenie dodatkowych 100 dolarów miesięcznie. Wkłada dodatkowe 100 dolarów do swojego portfela i reinwestuje swoje dywidendy i odsetki. Jego inwestycja nadal zarabia 8% rocznie. Dla uproszczenia załóżmy, że składanie odbywa się raz w roku w styczniu.

(Video) Jak inwestować 100 złotych miesięcznie? Inwestowanie małych kwot

Po 30 latach, dzięki składanym zwrotom i niewielkiej miesięcznej wpłacie, jego portfel wzrośnie do 186 253,14 USD (w porównaniu do 50 313,28 USD bez miesięcznych składek). Chociaż 186 253,14 USD to za mało pieniędzy na emeryturę, zwłaszcza po 30 latach inflacji, pamiętaj, że to tylko przy 100 USD miesięcznie składek i zwrotów poniżej średnich historycznych.

Załóżmy, że roczny zwrot wynosi 9%, co jest bliższe historycznym średnim z okresu 30 lat. Przy inwestycji głównej w wysokości 5000 USD i miesięcznych składkach w wysokości 100 USD portfel rośnie do 229 907,44 USD. Jeśli inwestor jest w stanie zaoszczędzić 200 USD miesięcznie na składki, przyszła wartość jego portfela wynosi 393 476,48 USD.

Dlaczego warto inwestować w akcje?

Akcje (takie jak akcje lubfundusze inwestycyjne) są najlepszą opcją inwestycyjną dla tych, którym do emerytury brakuje dekad. Akcje są bardziej narażone na utratę wartości w krótkim okresie niż obligacje,świadectwa depozytowe (CD)lub rachunki rynku pieniężnego, ale udowodniono, że mają lepszą długoterminową wartość niż jakakolwiek popularna alternatywa.

Jest to szczególnie prawdziwe w środowiskach o niskich stopach procentowych. płyty CD, obligacje,konta rynku pieniężnego, a konta oszczędnościowe przynoszą mniejsze zyski, gdy stopy procentowe są niskie. To często popycha oszczędzających do akcji, aby pokonać inflację i podnosi ceny akcji i innych aktywów kapitałowych.

Badania przeprowadzone przez dr Jeremy'ego Siegela i Johna Bogle'a, założyciela Vanguard, obejmowały okres 196 lat i porównywały rzeczywiste zwroty z akcji, obligacji i złota. Odkryli, że gdyby inwestor rozpoczął działalność około 1810 r. (Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych została założona w 1817 r.) i zainwestował 10 000 USD w złoto, jego portfel skorygowany o inflację byłby wart zaledwie 26 000 USD. Ta sama inwestycja w obligacje wzrosłaby do 8 milionów dolarów. Jednak gdyby inwestor wybrał akcje w 1810 roku, zamieniłby swoje 10 000 dolarów na 5,6 miliarda dolarów.

(Video) Inwestowanie w dywidendę - Tomasz Marecki - Invest Cuffs 2023

Akcje nadal są wielkim zwycięzcą, jeśli wybierzesz bardziej realistyczne ramy czasowe; większość inwestorów ma horyzont od 30 do 40 lat, a nie 200 lat. Między styczniem 1980 a styczniem 2010 średnia roczna stopa wzrostu S&P 500 wyniosła 8,15%.W tym samym okresie Dow Jones notował średnio 8,81%, podczas gdy NASDAQ rósł o 9,51% rocznie.Zwrot z obligacji wynosił średnio mniej niż 3% w latach 1980-2010.Dolar miał średnią stopę inflacji 3,30% rocznie w latach 1980-2010, co oznacza, że ​​1000 dolarów na koncie oszczędnościowym w 1980 roku miałoby rzeczywistą wartość 2646,31 dolarów w 2010 roku.

30-letni okres między 1985 a 2015 rokiem był jeszcze silniejszy. S&P wynosił średnio 8,73%, Dow Jones średnio 9,33%, a NASDAQ osiągał imponujące 10,34% rocznie.

Sposoby oszczędzania 100 $ każdego miesiąca

Pierwszym krokiem do inwestowania 100 dolarów miesięcznie jest zaoszczędzenie 100 dolarów. Istnieje kilka prostych kroków, które przeciętny człowiek może podjąć, aby obniżyć koszty; nie wymaga drastycznych zmian w stylu życia.

Dobrym pomysłem jest robienie zakupów w hurtowniach (Costco i Sam's Club to dwie dobre opcje) w przypadku artykułów masowych. Zakupy hurtowe kosztują mniej za sztukę, więc może wybierz się na jedną wycieczkę do Costco każdego miesiąca zamiast trzech lub czterech wycieczek do lokalnego sklepu spożywczego. Jeśli dużo jesz poza domem lub codziennie kupujesz lunch, prawdopodobnie jest to lepsze miejsce na początek.

Jeśli potrzebujesz trochę więcej dyscypliny w działaniach na koncie czekowym, skonfiguruj co miesiąc automatyczny przelew od czeku do oszczędności. Oszczędności są trudniejsze do zanurzenia, a to może skończyć się zaoszczędzeniem znacznie więcej niż 100 $ miesięcznie, zapobiegając niepoważnym zakupom.

(Video) W co zainwestować 100 000 zł?

Jeśli płacisz za media, możesz zaoszczędzić na klimatyzacji, otwierając okno lub kupując mały wentylator. Odwrotnie jest w zimie, kiedy można zasunąć rolety lub narzucić sweter, aby uniknąć wysokich rachunków za energię.

Młodsi pracownicy mogą zaoszczędzić, wychodząc na miasto o jedną lub dwie noce w miesiącu mniej, co może zaoszczędzić co najmniej 50 do 150 dolarów miesięcznie. Właściciele domów mogąrefinansowaćhipotekę, aby obniżyć spłatę odsetek. Użytkownicy kart kredytowych mogą czasem zaoszczędzić, po prostu przenosząc swoje saldo na kartę o niższej stopie procentowej.

Jeśli uważasz, że nie możesz zaoszczędzić 100 USD miesięcznie, spróbuj śledzić wszystkie swoje zakupy przez miesiąc. Jest to zdrowy nawyk finansowy, który może pomóc w znalezieniu dodatkowych oszczędności poprzez ograniczenie impulsywnych wydatków.

Dolna linia

Inwestowanie 100 USD miesięcznie sumuje się w czasie, zwłaszcza w przypadku odsetek składanych. Dokonywanie małych poświęceń każdego dnia, aby konsekwentnie dodawać 100 $ do swojegomagazyninwestycje co miesiąc przyniosą korzyści w dłuższej perspektywie.

Videos

1. Złote zasady inwestowanie w akcje. Finansowa Forteca Audio cz.19
(Marcin Iwuć)
2. Warren Buffett: nieznany sekret sukcesu
(Pankracy)
3. Kuba Midel mówi w co inwestować w wieku 20,30,40 i 50 lat
(Filip Kowarski)
4. Jak inwestować 500 złotych miesięcznie? Średnie kwoty na giełdę
(Inwestomat eu)
5. Jak MĄDRZE Inwestować Małe Kwoty Typu 500 zł, 1000 zł..?
(Biblia Kryptowalut)
6. ​@PhilKonieczny mówi jak zainwestować 1k, 10k, 100k i 500k #shorts
(Filip Kowarski)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 06/09/2023

Views: 5543

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.