iShares ETF na 20+ letnie obligacje skarbowe | TLT (2023)

Zapoznaj się z metodologią MSCI stojącą za wskaźnikami Charakterystyki Zrównoważonego Rozwoju i Zaangażowania Biznesowego:1Oceny funduszy ESG;2Indeksuj metryki śladu węglowego;3Badania przesiewowe zaangażowania biznesowego;4Metodologia indeksu przesiewowego ESG;5Kontrowersje związane z ESG;6Implikowany wzrost temperatury MSCI

W przypadku funduszy, których celem inwestycyjnym jest uwzględnienie kryteriów ESG, mogą wystąpić działania korporacyjne lub inne sytuacje, które mogą spowodować, że fundusz lub indeks będzie pasywnie przechowywać papiery wartościowe, które mogą nie spełniać kryteriów ESG. Więcej informacji można znaleźć w prospekcie funduszu. Kontrola zastosowana przez dostawcę indeksu funduszu może obejmować progi przychodów określone przez dostawcę indeksu. Informacje wyświetlane na tej stronie mogą nie obejmować wszystkich ekranów, które dotyczą odpowiedniego indeksu lub odpowiedniego funduszu. Ekrany te opisano bardziej szczegółowo w prospekcie emisyjnym funduszu, innych dokumentach funduszu oraz w odpowiednim dokumencie dotyczącym metodologii indeksowania.

(Video) TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF Overview | 17% Yield?

Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie („Informacje”) zostały dostarczone przez MSCI ESG Research LLC, RIA zgodnie z ustawą o doradcach inwestycyjnych z 1940 r. i mogą obejmować dane od jej podmiotów stowarzyszonych (w tym MSCI Inc. i jej spółek zależnych („MSCI”)) , lub zewnętrznych dostawców (każdy z nich jest „dostawcą informacji”) i nie może być powielany ani ponownie rozpowszechniany w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie zostały przekazane ani nie zostały zatwierdzone przez amerykańską SEC ani żaden inny organ regulacyjny. Informacje nie mogą być wykorzystywane do tworzenia jakichkolwiek dzieł pochodnych lub w związku z ofertą kupna lub sprzedaży, ani promocją lub rekomendacją jakiegokolwiek papieru wartościowego, instrumentu finansowego lub produktu lub strategii handlowej, ani nie stanowią oferty kupna lub sprzedaży, ani też nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja przyszłych wyników, analiz, prognoz lub przewidywań. Niektóre fundusze mogą opierać się na indeksach MSCI lub być z nimi powiązane, a MSCI może otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zarządzanych aktywów funduszu lub innych środków. MSCI stworzyło barierę informacyjną między badaniami indeksów giełdowych a niektórymi informacjami. Żadna z Informacji sama w sobie nie może być wykorzystana do określenia, które papiery wartościowe należy kupić lub sprzedać, ani kiedy je kupić lub sprzedać. Informacje są dostarczane „tak jak są”, a użytkownik Informacji przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z jakimkolwiek wykorzystaniem Informacji, które może lub na które zezwoli. Ani MSCI ESG Research, ani żadna ze stron informacyjnych nie składa żadnych oświadczeń ani wyraźnych lub dorozumianych gwarancji (które są wyraźnie odrzucane), ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w Informacjach ani za jakiekolwiek szkody z nimi związane. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza żadnej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne Funduszy, czynniki ryzyka oraz opłaty i wydatki. Te i inne informacje można znaleźć w prospektach emisyjnych Funduszy lub, jeśli są dostępne, w skróconych prospektach emisyjnych, które można uzyskać odwiedzającFundusz iSharesIFundusz BlackRockstrony prospektu emisyjnego. Przed dokonaniem inwestycji przeczytaj uważnie prospekt emisyjny.


Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z ewentualną utratą kapitału.

Jeśli Fundusz inwestuje w jakikolwiek fundusz bazowy, niektóre informacje o portfelu, w tym charakterystyka zrównoważonego rozwoju i wskaźniki zaangażowania biznesowego, udostępnione dla Funduszu, mogą obejmować informacje (na zasadzie przeglądu) takiego funduszu bazowego, w dostępnym zakresie.

(Video) Ishares 20 Year Treasury Bond ETF (TLT) | Price Targets Using Technical Analysis.

Ryzyka związane ze stałymi dochodami obejmują ryzyko stopy procentowej i ryzyko kredytowe. Zwykle, gdy stopy procentowe rosną, następuje odpowiedni spadek wartości obligacji. Ryzyko kredytowe odnosi się do możliwości, że emitent obligacji nie będzie w stanie spłacić kapitału i odsetek.

Inwestycja w Fundusz nie jest ubezpieczona ani gwarantowana przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów ani żadną inną agencję rządową, a jej zwrot i rentowność będą się zmieniać w zależności od warunków rynkowych.

Jednostki uczestnictwa funduszy ETF są kupowane i sprzedawane po cenie rynkowej (nie NAV) i nie są indywidualnie umarzane z funduszu. Wszelkie obowiązujące prowizje maklerskie zmniejszą zwroty. Począwszy od 10 sierpnia 2020 r. zwroty z ceny rynkowej funduszy ETF BlackRock i iShares są obliczane na podstawie ceny zamknięcia i uwzględniają wypłaty z funduszu. Przed 10 sierpnia 2020 r. zwroty z ceny rynkowej funduszy ETF BlackRock i iShares były obliczane na podstawie ceny środkowej i uwzględniały wypłaty z funduszu. Punkt środkowy to średnia cen kupna/sprzedaży o godzinie 16:00 ET (kiedy dla większości funduszy ETF zwykle określa się NAV). Przedstawione zwroty nie odzwierciedlają zwrotów, które uzyskałbyś, gdybyś handlował akcjami w innym czasie.

Zwroty indeksów służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Zwroty z indeksu nie odzwierciedlają żadnych opłat za zarządzanie, kosztów transakcyjnych ani wydatków. Indeksy nie są zarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Dotychczasowe wyniki nie gwarantują przyszłych wyników.

(Video) The Case for $20,000 oz Gold - Debt Collapse - Mike Maloney - Silver & Gold

Deklaracje po opodatkowaniu są obliczane przy użyciu najwyższych w historii indywidualnych federalnych krańcowych stawek podatku dochodowego i nie odzwierciedlają wpływu podatków stanowych i lokalnych. Rzeczywiste zwroty po opodatkowaniu zależą od sytuacji podatkowej inwestora i mogą różnić się od przedstawionych. Przedstawione deklaracje po opodatkowaniu nie mają zastosowania do inwestorów, którzy posiadają jednostki uczestnictwa w funduszu w ramach umów z odroczonym podatkiem, takich jak plany 401(k) lub indywidualne konta emerytalne.

Niektóre sektory i rynki osiągają wyjątkowo dobre wyniki w obecnych warunkach rynkowych, a fundusze iShares i BlackRock mogą skorzystać na tych wynikach. Osiągnięcie tak wyjątkowych zwrotów wiąże się z ryzykiem zmienności i inwestorzy nie powinni oczekiwać, że takie wyniki się powtórzą.

Wyniki Distribution Yield i 12m Trailing Yield mogą podlegać okresowej zmienności ze względu na czynniki, w tym względy podatkowe, takie jak traktowanie pasywnych zagranicznych spółek inwestycyjnych (PFIC), traktowanie przeterminowanych obligacji lub wymogi dotyczące podatku akcyzowego; wyjątkowe akcje korporacyjne; sezonowość dywidend z aktywów bazowych; znaczne wahania liczby pozostających w obrocie tytułów uczestnictwa funduszu; lub sfinansować dystrybucję zysków kapitałowych.

Fundusze są dystrybuowane przez BlackRock Investments, LLC (wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi, „BlackRock”).

Chociaż firma BlackRock pozyskuje dane ze źródeł, które firma BlackRock uważa za wiarygodne, wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane „tak jak są” i firma BlackRock nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do takich danych, ich aktualności, wyników które można uzyskać przez ich użycie lub jakąkolwiek inną rzecz. BlackRock wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym między innymi gwarancji oryginalności, dokładności, kompletności, aktualności, nienaruszalności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

BlackRock zapewnia wynagrodzenie w związku z uzyskiwaniem lub wykorzystywaniem ocen i rankingów stron trzecich.

Fundusze iShares nie są sponsorowane, zatwierdzane, emitowane, sprzedawane ani promowane przez Bloomberg, BlackRock Index Services, LLC, Cboe Global Indices, LLC, Cohen & Steers, European Public Real Estate Association („EPRA®”), FTSE International Limited („ FTSE”), ICE Data Indices, LLC, NSE Indices Ltd, JPMorgan, JPX Group, London Stock Exchange Group („LSEG”), MSCI Inc., Markit Indices Limited, Morningstar, Inc., Nasdaq, Inc., National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT”), Nikkei, Inc., Russell, S&P Dow Jones Indices LLC lub STOXX Ltd. Żadna z tych spółek nie składa żadnych oświadczeń dotyczących celowości inwestowania w Fundusze. Z wyjątkiem BlackRock Index Services, LLC, która jest podmiotem powiązanym, BlackRock Investments, LLC nie jest powiązany z wymienionymi powyżej spółkami.

Ani FTSE, LSEG ani NAREIT nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących indeksu FTSE Nareit Equity REITS, indeksu FTSE Nareit All Residential Capped Index ani indeksu FTSE Nareit All Mortgage Capped Index. Ani FTSE, EPRA, LSEG ani NAREIT nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących FTSE EPRA Nareit Developed ex-U.S. Indeks, FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index lub FTSE EPRA Nareit Global REITs Index. „FTSE®” jest znakiem towarowym spółek London Stock Exchange Group i jest używany przez FTSE na podstawie licencji.

©2023 BlackRock, Inc.BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, BUILD ON BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, FACTORSELECT, iTHINKING, iSHARES CONNECT, FUND FRENZY, LIFEPATH, WIĘC CO ROBIĘ Z PIENIĘDZY, INWESTUJĄC W NOWY ŚWIAT, ZBUDOWANY NA TE CZASY,podstawowa grafika iShares,CoRIiCoRIlogo są znakami towarowymi firmy BlackRock, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli.

iCRMH0422U/S-2097882

FAQs

What is the yield on iShares 20 plus year Treasury bond etf? ›

NEW: Experience our best charts yet.
Net Assets36.2B
NAV102.92
PE Ratio (TTM)N/A
Yield2.70%
YTD Daily Total Return4.91%
3 more rows

What is the symbol for iShares 20+ Year Treasury Bond ETF? ›

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT:NASDAQ.

What is iShares 20? ›

The iShares 20+ Year Treasury Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury bonds with remaining maturities greater than twenty years.

How to buy 20 year Treasury bonds? ›

There are two common ways to buy individual Treasury securities: from TreasuryDirect, the official U.S. Department of the Treasury website for managing Treasury bonds, or from your online broker. Many brokers allow you to buy and sell Treasury securities within your brokerage account.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 04/10/2023

Views: 5771

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.