Jak ubiegać się o IVA (2023)

Zanim zaczniesz, upewnij się, że IVA jest dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem w zakresie zadłużenia. To, co jest dla Ciebie odpowiednie, zależy od:

 • twoje osobiste okoliczności
 • jakie masz długi
 • Twój dostępny dochód

Możeszsprawdź, czy IVA jest dla Ciebie odpowiednia.

Znajdź zarządcę masy upadłościowej

Nie możesz samodzielnie skonfigurować IVA. Musisz znaleźć zarządcę masy upadłościowej, który zrobi to za Ciebie.

Możeszznajdź autoryzowanego zarządcę masy upadłościowej na GOV.UK.

Sprawdź, ile to będzie kosztować

Aby porównać koszty i uzyskać najlepszą ofertę, warto skontaktować się z kilkoma syndykami zajmującymi się niewypłacalnością i poprosić ich o oszacowanie, ile będzie kosztować utworzenie i zarządzanie systemem IVA.

Poszukaj syndyków masy upadłościowej, którzy oferują spotkanie wprowadzające za darmo lub po obniżonej stawce, aby porozmawiać o tym, czy IVA jest dla Ciebie odpowiednia.

Jeśli myślisz o skorzystaniu z firmy zarządzającej długiem

Nie musisz korzystać z usług firmy zarządzającej długiem, aby skonfigurować IVA. Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z któregoś z nich, sprawdź na początku, jaką usługę oferują. Niektóre firmy pobierają opłatę tylko za skierowanie Cię do syndyka masy upadłościowej, podczas gdy sam możesz udać się bezpośrednio do jednego z nich.

(Video) Is an IVA Worth It? (Pros and Cons)

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług firmy zarządzającej długiem, poszukaj takiej, która nie pobiera dodatkowych opłat poza opłatami syndyka.

Było kilka przypadków, w których firmy zarządzające długiem doradzały ludziom uzyskanie IVA, gdy nie było to dla nich najlepsze rozwiązanie. Możeszsprawdź, czy IVA jest dla Ciebie odpowiednia.

Zbierz informacje potrzebne do złożenia wniosku

Będziesz musiał podać syndykowi szczegółowe informacje na temat swoich długów i kwoty, którą możesz zapłacić na poczet swoich długów. Na przykład:

 • dowód Twoich dochodów, taki jak odcinki wypłaty, pisma o świadczeniach lub ostatnie wyciągi bankowe
 • dowód oszczędności, taki jak wyciągi bankowe
 • szczegóły umowy kredytu hipotecznego lub najmu
 • informacje o tym, jakie aktywa posiadasz, takie jak samochód, i ile są one warte
 • szczegóły twoich długów i wierzycieli – kim są twoi wierzyciele, ile jesteś winien oraz wszystkie listy i dokumenty, które posiadasz, dotyczące twoich długów i wierzycieli
 • arkusz budżetu zawierający wszystkie twoje dochody i wydatki -sprawdź, jak rozplanować swój budżet

Spotkaj się z syndykiem masy upadłościowej

Przed ustanowieniem IVA możesz odbyć nieformalne spotkanie z syndykiem masy upadłościowej, aby omówić, czy IVA jest dla Ciebie odpowiedni. Spotkania mogą odbywać się przez telefon lub w biurze zarządcy.

Syndyk powinien wyjaśnić Ci wszystkie dostępne opcje, zanim zdecydujesz się na IVA. Powinni również upewnić się, że przeczytałeś i zrozumiałeś ulotkę „Radzenie sobie z pieniędzmi”. Możesz równieżprzeczytaj ulotkę Radzenie sobie ze zmartwieniami finansowymi na stronie internetowej R3. ​​R3 jest stowarzyszeniem branżowym zrzeszającym zarządców masy upadłościowej w Wielkiej Brytanii.

Jeśli zdecydujesz się iść dalej, czeka Cię kolejne spotkanie, na którym rozpoczniesz formalny proces tworzenia IVA.

Bądź całkowicie szczery co do swojej sytuacji

Jeśli zachowasz jakiekolwiek informacje od swojego syndyka, możesz skończyć z IVA, której nie możesz się trzymać.

(Video) Vietnam eVisa Full Step-By-Step Guide 2023 🇻🇳

Ukrywanie przed syndykiem czegoś, co może mieć wpływ na Twój IVA, jest przestępstwem. Przestępstwem jest również celowe podawanie im fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji. Możesz zostać ukarany grzywną, a nawet trafić do więzienia.

Sprawdź, co powinien zrobić Twój syndyk

Twój syndyk pomoże ci założyć IVA i zarządzać nim aż do jego zakończenia.

Zanim syndyk ustanowi IVA, może zwrócić się do sądu z prośbą o powstrzymanie wierzycieli przed podjęciem jakichkolwiek działań przeciwko tobie. Oznacza to na przykład, że twoi wierzyciele nie mogą uzyskać nakazu sądowego przeciwko tobie ani próbować doprowadzić cię do bankructwa.

Twój syndyk powinien wtedy pomóc Ci:

 • zdecyduj, ile możesz zapłacić za swoje długi
 • stworzyć plan spłaty
 • udostępnij plan spłaty swoim wierzycielom

Zdecyduj, ile możesz zapłacić

Syndyk przyjrzy się wraz z Tobą Twojej sytuacji finansowej, w tym Twoim wolnym miesięcznym dochodom, oszczędnościom i aktywom. Aktywa, takie jak nieruchomość lub samochód, mogą zostać uwzględnione w IVA, aby zebrać więcej pieniędzy na spłatę wierzycieli – większość IVA ma specjalną klauzulę dotyczącą traktowania twojego domu.

Twój syndyk może również zasugerować, że niektóre aktywa nie są uwzględnione, na przykład budynek lub furgonetka potrzebne do prowadzenia firmy lub samochód potrzebny do dojazdów do pracy.

Z pomocą swojego syndyka opracujesz plan spłaty w oparciu o to, na co Cię stać.

Stwórz plan spłat dla swoich wierzycieli

Twój syndyk pomoże ci napisać wniosek dla twoich wierzycieli i sądu. We wniosku zgodzisz się spłacić wierzycieli w części lub w całości przez określony czas, zwykle 5 lub 6 lat.

(Video) Dofinansowanie z Urzędu Pracy jak rozliczyć VAT | Prawidłowe rozliczenie Dotacji PUP #shorts

Twój syndyk sporządzi również dla sądu raport, który będzie zawierał jego opinię na temat tego, czy propozycja zadziała, czy nie.

Po sporządzeniu wniosku syndyk zwołuje zgromadzenie wierzycieli. Zwykle będzie się to odbywać zdalnie. Powinieneś wziąć udział, aby móc reprezentować własne interesy.

Wierzyciele rozważą IVA i zdecydują, czy ją zaakceptować, czy nie. Wielu wierzycieli podpisało protokół IVA. Protokół zawiera wytyczne, jak należy sporządzić wniosek o IVA. Od wierzycieli oczekuje się przyjęcia propozycji sporządzonej w ramach protokołu i niewnoszenia do niej zbędnych zmian.

Twoi wierzyciele będą głosować, czy przyjąć propozycję. Zostanie zaakceptowana, jeśli wierzyciele reprezentujący ponad 75% długów, które jesteś winien, zagłosują na „tak”.

Przykład

Masz łącznie 100 000 funtów długu. Masz 4 wierzycieli:

Wierzyciel A (6000 GBP)
Wierzyciel B (70 000 GBP)
Wierzyciel C (20 000 GBP)
Wierzyciel D (4000 GBP)

Wierzyciel D nie głosuje, a wierzyciel C nie zgadza się na IVA. Wierzyciele A i B zgadzają się na IVA, a ponieważ są winni 76% długu, propozycja zostaje przyjęta. Wierzyciele C i D nadal muszą przestrzegać warunków IVA.

(Video) Living aboard. Buying a boat and cruising in the EU

Twoi wierzyciele mogą zasugerować zmiany w Twojej propozycji IVA, zanim ją zaakceptują. Na przykład mogą poprosić o zmianę miesięcznej kwoty, którą będziesz płacić.

Jeśli Twoja propozycja IVA zostanie zaakceptowana

Twój IVA zostanie potwierdzony przez sąd, a syndyk wyda ci pisemną kopię. To pokaże, ile zgodziłeś się zapłacić i jak długo potrwa twoja IVA.

Twój IVA zostanie opublikowany na stronie internetowej Rejestru Niewypłacalności. Twoje imię i nazwisko oraz adres będą zwykle dołączone.

Jeśli obawiasz się, że Twój adres zostanie opublikowany

Możesz poprosić o niepublikowanie Twojego adresu, jeśli obawiasz się, że ktoś może go zobaczyć i skrzywdzić Ciebie lub Twoją rodzinę. Możeszzłożyć wniosek o nakaz nieujawniania Twojego aktualnego adresu w GOV.UK.

Będziesz dokonywać płatności bezpośrednio na rzecz syndyka masy upadłościowej. Po pobraniu opłat podzielą resztę między twoich wierzycieli na podstawie tego, co mówi IVA.

Zwykle będziesz dokonywać miesięcznych płatności, chyba że zgodziłeś się zapłacić jednorazową kwotę ryczałtową.

Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie w trakcie IVA, musisz poinformować o tym swojego syndyka masy upadłościowej.Sprawdź, co zrobić, jeśli Twoja sytuacja zmieni się podczas IVA.

(Video) الیف | قسمت 272 | با فارسی زیرنویس تماشا کنید

Jeśli Twój IVA nie zostanie zaakceptowany

Nadal będziesz musiał uiścić opłaty należne syndykowi. Zazwyczaj można je dodać do istniejącego zadłużenia.

Videos

1. الیف | قسمت 282 | با فارسی زیرنویس تماشا کنید
(Elif Dizisi)
2. The Pandora Papers - Everything You Need To Know!
(Patrick Boyle)
3. Polska wiza 2022 [100% AKCEPTOWANE] | Aplikuj krok po kroku ze mną
(Travel with Anwar)
4. Bangladesz wiza 2022 [ZAAKCEPTOWANE 100%] | Aplikuj krok po kroku ze mną
(Travel with Anwar)
5. #02 Kurs Smaku - 7 rzeczy, które powinieneś był znać PRZED rozpoczęciem sprzedaży online
(HelloSeller)
6. Portoryko Wiza 2022 [100% ZAAKCEPTOWANE] | Aplikuj krok po kroku ze mną
(Travel with Anwar)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 31/05/2023

Views: 6075

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.