Narcystyczne zaburzenie osobowości – objawy i przyczyny (2023)

Wydrukować

Przegląd

Narcystyczne zaburzenie osobowości to stan zdrowia psychicznego, w którym ludzie mają nieracjonalnie wysokie poczucie własnej ważności. Potrzebują i szukają zbyt wiele uwagi i chcą, aby ludzie je podziwiali. Osoby z tym zaburzeniem mogą nie być w stanie zrozumieć uczuć innych osób lub troszczyć się o nie. Ale pod tą maską skrajnej pewności siebie nie są pewni własnej wartości i łatwo denerwują się najmniejszą krytyką.

Narcystyczne zaburzenie osobowości powoduje problemy w wielu dziedzinach życia, takich jak związki, praca, szkoła czy sprawy finansowe. Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości mogą być ogólnie nieszczęśliwe i rozczarowane, gdy nie otrzymują specjalnych przysług lub podziwu, na które ich zdaniem zasługują. Mogą uważać, że ich relacje są niespokojne i niesatysfakcjonujące, a inni ludzie mogą nie cieszyć się przebywaniem w ich towarzystwie.

Leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości koncentruje się wokół terapii konwersacyjnej, zwanej także psychoterapią.

Narcystyczne zaburzenie osobowości dotyka więcej mężczyzn niż kobiet i często zaczyna się u nastolatków lub we wczesnej dorosłości. Niektóre dzieci mogą wykazywać cechy narcyzmu, ale jest to często typowe dla ich wieku i nie oznacza, że ​​rozwinie się u nich narcystyczne zaburzenie osobowości.

Objawy

Objawy narcystycznego zaburzenia osobowości i ich nasilenie mogą się różnić. Osoby z zaburzeniem mogą:

 • Mają nieracjonalnie wysokie poczucie własnej wartości i wymagają ciągłego, nadmiernego podziwu.
 • Poczuj, że zasługują na przywileje i specjalne traktowanie.
 • Spodziewaj się, że zostaniesz uznany za lepszego nawet bez osiągnięć.
 • Spraw, aby osiągnięcia i talenty wydawały się większe niż są.
 • Zajmuj się fantazjami na temat sukcesu, władzy, błyskotliwości, piękna lub idealnego partnera.
 • Uwierz, że są lepsi od innych i mogą spędzać czas lub być rozumiani tylko z równie wyjątkowymi ludźmi.
 • Bądź krytyczny i patrz z góry na ludzi, których uważają za nieważnych.
 • Oczekuj specjalnych przysług i oczekuj, że inni ludzie będą robić to, czego chcą, bez kwestionowania ich.
 • Wykorzystaj innych, aby dostać to, czego chcą.
 • Mieć niezdolność lub niechęć do rozpoznawania potrzeb i uczuć innych.
 • Bądź zazdrosny o innych i uwierz, że inni im zazdroszczą.
 • Zachowuj się arogancko, dużo się przechwalaj i sprawiaj wrażenie zarozumiałego.
 • Nalegaj na wszystko, co najlepsze — na przykład najlepszy samochód lub biuro.

Jednocześnie osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości mają problem z radzeniem sobie z krytyką. Mogą:

 • Stań się niecierpliwy lub zły, gdy nie otrzymują specjalnego uznania lub traktowania.
 • Mają poważne problemy w kontaktach z innymi i łatwo czują się lekceważeni.
 • Reaguj gniewem lub pogardą i staraj się poniżać innych ludzi, aby sprawiać wrażenie lepszych.
 • Mają trudności z zarządzaniem emocjami i zachowaniem.
 • Doświadcz poważnych problemów związanych ze stresem i przystosowaniem się do zmian.
 • Wycofaj się lub unikaj sytuacji, w których mogą zawieść.
 • Poczuj się przygnębiony i nastrojowy, ponieważ brakuje im doskonałości.
 • Miej sekretne poczucie niepewności, wstydu, upokorzenia i strachu przed ujawnieniem jako porażka.

Kiedy do lekarza

Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości mogą nie chcieć myśleć, że coś może być nie tak, więc zwykle nie szukają leczenia. Jeśli szukają leczenia, bardziej prawdopodobne jest, że będą to objawy depresji, nadużywania narkotyków lub alkoholu lub innego problemu ze zdrowiem psychicznym. To, co postrzegają jako obrazę poczucia własnej wartości, może utrudniać zaakceptowanie i kontynuowanie leczenia.

Jeśli rozpoznajesz aspekty swojej osobowości, które są wspólne dla narcystycznego zaburzenia osobowości lub czujesz się przytłoczony smutkiem, rozważ skontaktowanie się z zaufanym lekarzem lub dostawcą usług w zakresie zdrowia psychicznego. Właściwe leczenie może sprawić, że Twoje życie stanie się bardziej satysfakcjonujące i przyjemne.

Poproś o spotkanie

Z Mayo Clinic do Twojej skrzynki odbiorczej

Zarejestruj się za darmo i bądź na bieżąco z postępami w badaniach, poradami zdrowotnymi i aktualnymi tematami zdrowotnymi, takimi jak COVID-19, a także wiedzą fachową na temat zarządzania zdrowiem.Kliknij tutaj, aby wyświetlić podgląd wiadomości e-mail.

Aby zapewnić Ci najbardziej odpowiednie i pomocne informacje oraz zrozumieć, które informacje są korzystne, możemy łączyć informacje o korzystaniu z poczty e-mail i witryny z innymi informacjami, które posiadamy na Twój temat. Jeśli jesteś pacjentem Mayo Clinic, może to obejmować chronione informacje zdrowotne. Jeśli połączymy te informacje z Twoimi chronionymi informacjami zdrowotnymi, będziemy traktować wszystkie te informacje jako chronione informacje zdrowotne i wykorzystamy lub ujawnimy te informacje wyłącznie zgodnie z naszymi zawiadomieniami o praktykach w zakresie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail.

Powoduje

Nie wiadomo, co powoduje narcystyczne zaburzenie osobowości. Przyczyna jest prawdopodobnie złożona. Narcystyczne zaburzenie osobowości może być związane z:

 • Środowisko— relacje rodzic-dziecko, w których występuje albo zbyt wiele uwielbienia, albo zbyt dużo krytyki, które nie odpowiadają rzeczywistym doświadczeniom i osiągnięciom dziecka.
 • Genetyka— odziedziczone cechy, takie jak pewne cechy osobowości.
 • Neurobiologia— związek między mózgiem a zachowaniem i myśleniem.

Czynniki ryzyka

Chociaż przyczyna narcystycznego zaburzenia osobowości nie jest znana, niektórzy badacze uważają, że nadopiekuńcze lub zaniedbujące rodzicielstwo może mieć wpływ na dzieci, które rodzą się z tendencją do rozwoju tego zaburzenia. Genetyka i inne czynniki również mogą odgrywać rolę w rozwoju narcystycznego zaburzenia osobowości.

Komplikacje

Powikłania narcystycznego zaburzenia osobowości i innych stanów, które mogą z nim wystąpić, obejmują:

 • Trudności w związku
 • Problemy w pracy lub szkole
 • Depresja i niepokój
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Zaburzenie odżywiania zwane anoreksją
 • Problemy ze zdrowiem fizycznym
 • Nadużywanie narkotyków lub alkoholu
 • Myśli lub zachowania samobójcze

Zapobieganie

Ponieważ przyczyna narcystycznego zaburzenia osobowości jest nieznana, nie ma znanego sposobu zapobiegania temu stanowi. Ale może pomóc:

 • Uzyskaj leczenie tak szybko, jak to możliwe w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym w dzieciństwie.
 • Weź udział w terapii rodzinnej, aby nauczyć się zdrowych sposobów komunikowania się lub radzenia sobie z konfliktami lub stresem emocjonalnym.
 • Uczęszczaj na zajęcia dla rodziców i w razie potrzeby zasięgnij porady terapeuty lub pracownika socjalnego.

Przez personel kliniki Mayo

Poproś o spotkanie

06 kwietnia 2023 r

Wydrukować

 1. Narcystyczne zaburzenie osobowości. W: Podręcznik diagnostyczno-statystyczny zaburzeń psychicznych DSM-5-TR. wyd. 5. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne; 2022. https://dsm.psychiatryonline.org. Dostęp 9 września 2022 r.
 2. Narcystyczne zaburzenie osobowości (NPD). Wersja profesjonalna instrukcji Merck. https://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/personality-disorders/narcissistic-personality-disorder-npd. Dostęp 8 września 2022 r.
 3. Przegląd zaburzeń osobowości. Wersja profesjonalna instrukcji Merck. https://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/personality-disorders/overview-of-personality-disorders#v25246292. Dostęp 9 września 2022 r.
 4. Czym są zaburzenia osobowości. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. https://psychiatry.org/patients-families/personality-disorders/what-are-personality-disorders. Dostęp 8 września 2022 r.
 5. Lee RJ i in. Zaburzenia osobowości narcystycznej i typu borderline: związek ze stresem oksydacyjnym. Dziennik zaburzeń osobowości . 2020; doi:10.1521/pedi.2020.34.supp.6.
 6. Fjermestad-Noll J, et al. Perfekcjonizm, wstyd i agresja u pacjentów depresyjnych z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Dziennik zaburzeń osobowości . 2020; doi:10.1521/pedi.2020.34.supp.25.
 7. Maillard P. i in. Proces zmiany w psychoterapii narcystycznych zaburzeń osobowości. Dziennik zaburzeń osobowości . 2020; doi:10.1521/pedi.2020.34.supp.63.
 8. Scrandis DA. Narcystyczne zaburzenie osobowości: wyzwania i sojusz terapeutyczny w podstawowej opiece zdrowotnej. Pielęgniarka praktykująca. 2020; doi:10.1097/01.NPR.0000653968.96547.e7.
 9. Kaligor E i in. Narcystyczne zaburzenie osobowości: epidemiologia, patogeneza, objawy kliniczne, przebieg, ocena i diagnoza. https://www.uptodate.com/contents/search. Dostęp 9 września 2022 r.
 10. Kaligor E i in. Leczenie narcystycznego zaburzenia osobowości. https://www.uptodate.com/contents/search. Dostęp 9 września 2022 r.
 11. Allen ND (eksperta). Klinika majonezu. 27 września 2022 r.

Powiązany

Powiązane procedury

 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Terapia rodzinna

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Reklama

Mayo Clinic nie rekomenduje firm ani produktów. Przychody z reklam wspierają naszą misję non-profit.

Reklama i sponsoring

CON-20344680

 • Narcystyczne zaburzenie osobowości
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 02/05/2023

Views: 5349

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.