Perspektywy kapitałowe w Singapurze w 2022 r.: Koncentracja na zrównoważonym wzroście (2023)

przez Kennetha Tanga, Starszy Menadżer Portfela

Streszczenie

  • Oczekujemy, że ożywienie gospodarcze będzie nadal wspierać gospodarkę Singapuru w 2022 r. W 2022 r. obserwujemy szerszy wzrost kluczowych motorów ekonomicznych Singapuru, przy czym oczekuje się ostrzejszego ożywienia w sektorze usług wraz z ponownym otwarciem gospodarki.
  • Stopy procentowe prawdopodobnie wzrosną w 2022 r., ponieważ widzimy większą presję ze strony zacieśnienia polityki makroekonomicznej w związku z wyższą inflacją i kosztami biznesowymi. Inflacja może nie być tak przejściowa, jak oczekiwano, a rosnące płace i koszty działalności gospodarczej mogą stanowić przeszkodę dla polityki w 2022 r.
  • W związku z tym widzimy grawitację w kierunku spółek o wysokiej jakości wzrostu zysków i potencjalnie defensywnych fosach wzrostu, które mogą utrzymać i obronić zwroty. W obliczu widma rosnącej inflacji preferujemy również akcje o silnej sile cenowej w środowisku inflacyjnym.
  • Jesteśmy pozytywnie nastawieni do możliwości alfa w 2022 r. i wierzymy, że większe zróżnicowanie wzrostu doprowadzi do możliwości w doborze akcji. Preferujemy sektor finansowy, przemysłowy, konsumencki i technologiczny, a ostrożniej podchodzimy do sektora telekomunikacyjnego i nieruchomości.

Patrząc w przyszłość do 2022 roku

Gospodarka Singapuru jest na drodze do ożywienia. Chociaż gospodarka już w 2021 r. odbiła się gwałtownie, spodziewamy się, że temat ożywienia pozostanie nienaruszony i będzie nadal wspierać gospodarkę Singapuru w 2022 r. W 2022 r. obserwujemy rozszerzenie wzrostu w kluczowych motorach ekonomicznych Singapuru, przy czym spodziewane jest ostrzejsze ożywienie w sektorze usług gdy gospodarka ponownie się otworzy.

Stopy procentowe prawdopodobnie wzrosną w 2022 r., ponieważ widzimy większą presję ze strony zacieśnienia polityki makroekonomicznej w związku z wyższą inflacją i kosztami biznesowymi. Inflacja może nie być tak przejściowa, jak oczekiwano, a rosnące płace i koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą stanowić przeszkodę dla polityki w 2022 r. Przy rosnącej inflacji i kosztach wynagrodzeń oraz spowolnieniu tempa wzrostu przychodów perspektywy marż i zysków przedsiębiorstw wydają się być bardziej zagrożone w 2022 r. podkreślamy znaczenie inwestowania w wysokiej jakości franczyzy o zrównoważonym wzroście, które naszym zdaniem osiągną lepsze wyniki w obecnym środowisku makroekonomicznym.

Stopy zwrotu z akcji mogą się zmniejszyć w porównaniu z dwucyfrowymi zwrotami osiągniętymi w 2021 r. Uważamy, że szansa w 2022 r. będzie wynikać z doboru akcji i większych możliwości rozwidlenia na rynku singapurskim. Najbardziej preferujemy sektory finansowe, przemysłowy, konsumencki i technologiczny, natomiast z ostrożnością podchodzimy do sektora telekomunikacyjnego i nieruchomości.

Singapur gotowy na dalsze ożywienie

Patrząc wstecz, rok 2021 był dobrym rokiem dla singapurskiego rynku akcji. Indeks Straits Times Index (STI) osiągnął zwrot na poziomie 12,5% w ujęciu całkowitym (stan na 3 grudnia 2021 r.), co z nawiązką odwróciło stratę w wysokości 8,1% w 2020 r. Silne ożywienie w handlu i eksporcie przemysłowym pomogło przyspieszyć gwałtowne odbicie w zyski spółek w 2021 r., które w połączeniu z akomodacyjną polityką i atrakcyjnymi wycenami pomogły osiągnąć wysokie, dwucyfrowe zwroty na giełdzie w Singapurze i katapultowały Singapur do jednego z najlepszych azjatyckich rynków kapitałowych w 2021 r.

Oczekujemy, że ożywienie pozostanie dominującym tematem w 2022 r., podobnie jak w 2021 r., w którym gospodarka, rynki akcji i zyski przedsiębiorstw powróciły do ​​poziomów sprzed pandemii COVID-19 z 2019 r. W okresie do trzeciego kwartału 2021 r. PKB Singapuru wzrósł już o ponad o ponad 7%, czyli więcej niż przed pandemią w 2019 r. Imponujące w tym ożywieniu jest również to, że w III kw. 2021 r. Singapur był jedyną gospodarką ASEAN-6, której realny wzrost PKB (wyrównany sezonowo) przekroczył poziom z IV kw. 2019 r. .

Patrząc w przyszłość, oczekujemy, że ekspansja gospodarcza w Singapurze będzie opierać się na 7% wzroście PKB rok do roku oczekiwanym w 2021 r. i wzrośnie o kolejne 3-5% rok do roku w 2022 r. normalizacja zakłóceń w dostawach. Oczekujemy również, że wzrost w 2022 r. stanie się bardziej zrównoważony, a usługi będą poruszały się w większej równowadze z produkcją. Sektory produkcyjne i zorientowane na eksport, niewątpliwie gwiazdy gospodarki w 2021 r., mogą odnotować spadek tempa wzrostu w 2022 r., ale powinny pozostać odporne, ponieważ globalny popyt nadal jest zdrowy. Uważamy, że sektor usług powinien się odbudować i zapewnić większość przyrostowego wzrostu gospodarki Singapuru, gdy zbliżamy się do 2022 r. Hurtowy handel detaliczny, transport i magazynowanie oraz usługi mogą pozytywnie zaskoczyć, gdy kraj zmierza w kierunku nowej normalności, w której COVID-19 staje się endemiczny. Usługi transportowe, tradycyjnie kluczowe dla gospodarki Singapuru, mogą spodziewać się silnego ożywienia w 2022 r., gdy podróże zostaną wznowione.

Wzrost i jakość powinny zacząć przynosić lepsze wyniki

W niedawno zakończonym, półrocznym przeglądzie makroekonomicznym, Urząd Monetarny Singapuru (MAS) powiedział, że uważnie obserwuje oznaki inflacji, ponieważ widzi ryzyko, że inflacja stanie się bardziej trwała, w przeciwieństwie do przejściowego wąskiego gardła spowodowanego pandemią. Skłoniło to również MAS do zaostrzenia polityki pieniężnej w październiku 2021 r., aby zaradzić wzrostowi cen konsumpcyjnych i presji inflacyjnej spowodowanej zakłóceniami podaży i wyższymi płacami.

Widzimy ryzyko dalszego wzrostu inflacji wraz z wejściem w 2022 r. Biorąc pod uwagę różnicę między cenami konsumenckimi a cenami producentów, wydaje się, że przedsiębiorstwa i korporacje ponoszą większy ciężar presji kosztowej na ceny, co może ostatecznie przełożyć się na ceny konsumpcyjne w 2022 r. W tym kontekście uważamy, że MAS prawdopodobnie będzie strzeżony przed inflacją i zaostrzy politykę w razie potrzeby. W miarę stopniowego ponownego otwierania się gospodarki presja na ceny krajowe może dodatkowo spotęgować presję po stronie podaży spowodowaną wąskimi gardłami w łańcuchu dostaw. Jeśli inflacja będzie nadal przekraczać 2,0%, spodziewamy się dalszego zaostrzenia MAS na następnym posiedzeniu politycznym w kwietniu 2022 r.

Bardziej restrykcyjna polityka prawdopodobnie będzie miała również wpływ na rynki akcji. Zwężanie może rozpocząć się w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2021 r., a Rezerwa Federalna ograniczy zakupy aktywów do połowy 2022 r. Jeśli krajowa inflacja będzie mniej przejściowa i bardziej trwała, presja kosztowa na przedsiębiorstwa nieuchronnie wzrośnie i naszym zdaniem rozsądne byłoby faworyzowanie firm o wzroście i jakości. Jesteśmy przekonani, że wzrost i jakość zazwyczaj osiągają lepsze wyniki w okresach niedoboru wzrostu oraz gdy wyższe stopy procentowe, rosnące czynniki kosztowe i spowolnienie dynamiki przychodów wprowadzają większą niepewność co do zysków.

Oczekujemy, że w 2022 roku spółki charakteryzujące się jakością i zrównoważonym wzrostem zwrotów będą osiągać lepsze wyniki niż szerszy rynek i preferować je w stosunku do spółek, które polegają wyłącznie na cyklicznym wzroście, impecie lub wartości. W 2022 r. wzrost będzie słabszy — inwestorzy prawdopodobnie zapłacą więcej za widoczność wzrostu zysków i pewność wyboru akcji i sektorów. W związku z tym widzimy grawitację w kierunku spółek o wysokiej jakości wzrostu zysków i potencjalnie defensywnych fosach wzrostu, które są w stanie utrzymać i obronić zwroty. W obliczu widma rosnącej inflacji preferujemy również akcje o silnej sile cenowej w środowisku inflacyjnym. Ponownie spodziewamy się, że fosy jakości i wzrostu będą dobrze prezentować się w wynikach w czasach inflacji.

Powrót alfa wraz ze spowolnieniem wzrostu i normalizacją polityki

Spodziewamy się, że zwroty z akcji będą umiarkowane w 2022 r. po silnych dwucyfrowych wzrostach w 2021 r. Jest to typowe, gdy ostre fazy ożywienia gospodarczego przechodzą w okresy umiarkowanego wzrostu, typowe dla ekspansji gospodarczej w połowie cyklu. Na tle rosnących stawek wyceny rynkowe również wyglądają mniej atrakcyjnie. Może to osłabić ogólne zwroty z rynku (beta) w 2022 r., kiedy rynek ma mniej miejsca na wzrost ceny do zysków i większą niepewność co do ogólnego wzrostu zysków.

Jesteśmy pozytywnie nastawieni do możliwości alfa w 2022 r. i wierzymy, że większe zróżnicowanie wzrostu doprowadzi do znacznych możliwości w doborze akcji. Uważamy również, że sektory, które oferują bardziej zrównoważony profil wzrostu przy rozsądnych wycenach, mogą przyciągać wyższe wyceny ze względu na premie z tytułu niedoborów. Dzięki temu silniejszemu skupieniu się na wzroście i zwrotach, preferujemy sektory, które oferują dalszy wzrost trajektorii zysków w 2022 r., oraz te, które mają bufory wzrostu, aby zrekompensować słabość zysków. W tej kategorii lubimy technologie, przemysł i towary konsumpcyjne uznaniowe i podstawowe, w których widzimy duży potencjał przyrostowego wzrostu rewizji zysków w 2022 r.

Lubimy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i przemysł, ponieważ postrzegamy rosnące ceny energii jako wiatr w żagle, a ciągłe dążenie do inwestycji w zrównoważony rozwój jako rosnący temat. Rosnące ceny ropy i surowców powinny wspierać zyski w wybranych branżach. Nadal mamy również konstruktywny pogląd na możliwości energii odnawialnej i historie zmian, w których identyfikujemy pozytywne zmiany w zrównoważonych zwrotach firmy.

Jesteśmy bardziej pozytywnie nastawieni do uznaniowości konsumenckiej w 2022 r., zwłaszcza w firmach singapurskich narażonych na wzrost konsumeryzacji ASEAN. Oczekujemy, że konsumpcja krajów ASEAN wzrośnie w 2022 r., ponieważ uważamy, że region ten jest gotowy do nadrobienia zaległości i przyspieszenia szybciej niż większość innych gospodarek azjatyckich. Preferujemy również produkty konsumpcyjne i postrzegamy ten sektor jako dobre zabezpieczenie przed inflacją. Wyceny są bardziej atrakcyjne po ostatniej korekcie cen i obserwujemy lepszy względny wzrost zysków dzięki wyższym cenom surowców w miarę zbliżania się do 2022 r. Szczególnie faworyzujemy spółki z sektora, w którym dostrzegamy wyraźne pozytywne zmiany, takie jak wysiłki na rzecz poprawy ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządcze obszary istotności.

Podoba nam się również sprzęt technologiczny i widzimy potencjalną zmianę oceny w tym sektorze, gdy przezwyciężymy obecne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Blokady nałożone przez rządy i niedobory materiałów składowych wywarły znaczący wpływ na globalny łańcuch dostaw, a złagodzenie tych wąskich gardeł poprzez złagodzenie rządów i prywatne inicjatywy mające na celu poprawę problemów z łańcuchem dostaw powinno pozwolić firmom technologicznym na szersze ponowne otwarcie i ożywienie wydatków inwestycyjnych w produkcja i handel. Uważamy również, że większość firm zajmujących się sprzętem technologicznym w Singapurze notuje atrakcyjne wyceny, z perspektywy historycznej, a także w porównaniu z ich odpowiednikami w regionie.

Lubimy wybrane finanse i wierzymy, że banki nadal będą beneficjentami rosnących stóp procentowych. Widzimy również banki korzystające z możliwości finansowania przy wznowieniu umów handlowych w regionie. Chociaż lubimy również usługi komunikacyjne, takie jak e-commerce, ze względu na ich atrakcyjną propozycję wzrostu w ciągu najbliższych kilku lat, jesteśmy bardziej ostrożni w ich wycenie. Ostrożnie patrzymy na telekomunikację ze względu na słabsze perspektywy wzrostu, a także jesteśmy stosunkowo ostrożni w przypadku nieruchomości i REIT-ów ze względu na rosnące stopy procentowe i pogarszającą się płynność.

Restrukturyzacja firmy w nowym Singapurze

Pozostajemy pozytywnie nastawieni do tematu restrukturyzacji przedsiębiorstw w Singapurze. Oczekujemy, że w 2022 r. beneficjenci restrukturyzacji przedsiębiorstw będą częściej pojawiać się w firmach, które przyjęły innowacje, aby lepiej konkurować w gospodarce postpandemicznej, a także w firmach dokonujących pozytywnych zmian na drodze do zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że udana realizacja odpowiednich restrukturyzacji korporacyjnych zwiększy potencjał ogólnych trwałych zwrotów i zapewni ponowną ocenę wycen.

Jesteśmy bardziej optymistycznie nastawieni do ponownego otwarcia beneficjentów w 2022 roku i oczekujemy, że firmy, które przeszły restrukturyzację, będą dobrze przygotowane do przejścia do endemicznej nowej normalności. Przykładem mogą być prywatni operatorzy opieki zdrowotnej, gdzie firmy zintensyfikowały wspieranie rządowych wysiłków na rzecz zapewnienia testów i szczepień, nawet gdy ucierpiała ich główna działalność szpitalna. Dziś ta restrukturyzacja dobrze umieściła je w nowej singapurskiej normie „testuj, śledź i szczep”, a biznes usług zdrowotnych podwoił się w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. Również wzrost wskaźników szczepień do poziomów, które pozwalają gospodarkom w regionie ASEAN na ponowne otwarcie granic i wznowienie podróży, może oznaczać silne ożywienie zagranicznej turystyki medycznej w Singapurze, ponieważ więcej zagranicznych pacjentów powraca na planowane procedury, a wymagania dotyczące testów napędzają stały wzrost opieki zdrowotnej usługi.

Historia transformacji energetycznej w odnawialne źródła energii przedstawia również ekscytujący obszar wzrostu i transformacji dla Singapore Inc. Uważamy, że jest to szczególnie istotne w sektorze przemysłowym, zwłaszcza w infrastrukturze i usługach użyteczności publicznej, gdzie istnieją coraz większe możliwości inwestowania w zrównoważony rozwój. Faworyzujemy również spółki dobrze usytuowane w transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii, w przypadku których firmy wykazały jasne i agresywne plany rozwoju swojego portfela odnawialnych źródeł energii poprzez inicjatywy dekarbonizacji, wykorzystanie zielonego finansowania i przyspieszony recykling kapitału na rzecz wzrostu. Widzimy również, że ta ekspansja energii odnawialnej ma miejsce w czasie, gdy rządy ASEAN również przyspieszają plany dekarbonizacji. Uważamy, że przy dobrej realizacji, spółki mogą poprawić swoje zrównoważone zwroty i zmienić rating z wyższymi mnożnikami wyceny.

Większy nacisk na wzrost dywidendy

Uważamy, że inwestowanie w dywidendy pozostaje aktualne w czasach rosnących stóp procentowych i spowolnienia wzrostu. W kontekście spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2022 r. ochrona kapitału i utrzymanie zwrotów będą jeszcze ważniejsze jako źródło zwrotów. Nadal konstruktywnie podchodzimy do inwestowania w dywidendy i oczekujemy większego skupienia się na akcjach spółek z wysokimi i rosnącymi dywidendami w obecnej sytuacji makroekonomicznej.

Uważamy, że tło rosnących rentowności niekoniecznie osłabiłoby perspektywy wysokodochodowych akcji dywidendowych, ale raczej podkreśliłoby znaczenie wzrostu dywidendy. Również w Singapurze nadal stwierdzamy, że spread między rentownością dywidend a rentownością obligacji pozostaje atrakcyjny, pomimo rosnących rentowności obligacji. Ten spread będzie nadal sprzyjał spółkom dywidendowym o wysokiej stopie zwrotu. Strategia inwestowania w dywidendę na 2022 r. będzie w coraz większym stopniu koncentrować się na wzroście dywidendy, a nie na zyskach z dywidendy, ponieważ spodziewamy się, że możliwości wzrostu dywidendy mogą być mniejsze w obliczu rosnących stóp procentowych. W związku z tym widzimy potencjał dla spółek o wysokim i rosnącym profilu wzrostu dywidendy, które mogą zostać ponownie ocenione przy wyższych wycenach w czasie, gdy ogólny wzrost zysków jest umiarkowany.

Uważamy również, że jakość i zrównoważone zwroty stanowią kluczowy czynnik napędzający wyniki w inwestowaniu w dywidendy. Podobają nam się wybrane spółki finansowe, przemysłowe i technologiczne, które są dobrze przygotowane do dostarczania i zwiększania dywidend w 2022 r. Widzimy również, że w 2022 r. osiągają lepsze wyniki niż REIT-y detaliczne i REIT-y logistyczne. Postrzegamy REIT-y detaliczne jako beneficjenta ponownego otwarcia handlu w Singapurze, a logistyka REITS czerpie korzyści z rosnącej roli Singapuru jako regionalnego centrum produkcyjnego w zakresie technologii, transportu i usług finansowych.

Kluczowe tematy ożywienia gospodarczego, stóp procentowych i zwrotów w 2022 r

Podsumowując, spodziewamy się, że wzrost w gospodarce Singapuru utrzyma się w 2022 r., w którym widzimy większy wkład ożywienia w sektorze usług. To ciągłe ożywienie będzie również stanowić podstawę wzrostu zysków spółek na singapurskim rynku akcji. Rok 2022 przyniesie też widmo rosnącej inflacji i stóp procentowych. Naszym zdaniem spółki charakteryzujące się jakością i zrównoważonym wzrostem będą osiągać lepsze wyniki w okresie spowolnienia wzrostu zysków i rosnącej presji kosztowej. Wreszcie, w kontekście malejącej płynności i wsparcia politycznego w połączeniu ze spowolnieniem tempa globalnego wzrostu, spodziewamy się, że ogólne zwroty z rynku akcji będą umiarkowane w 2022 r. Nadal jednak pozytywnie oceniamy możliwości alfa w Singapurze. Uważamy, że spowolnienie wzrostu zysków i zacieśnienie polityki gospodarczej doprowadzą do większego rozproszenia wzrostu zysków między sektorami i większego rozdwojenia stóp zwrotu z akcji. Naszym zdaniem będzie to sprzyjać zbieraczom akcji. W 2022 roku najbardziej preferujemy sektory finansowe, przemysłowy, konsumencki i technologiczny.

Ważna informacja

Niniejszy dokument został przygotowany przez Nikko Asset Management Co., Ltd. i/lub jej podmioty stowarzyszone (Nikko AM) i jest przeznaczony do rozpowszechniania wyłącznie w okolicznościach dozwolonych przez obowiązujące prawo. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej ani osobistej rekomendacji i nie uwzględnia w żaden sposób przydatności ani stosowności przedmiotu dla indywidualnych okoliczności jakiegokolwiek odbiorcy.

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert kupna lub sprzedaży jakichkolwiek inwestycji ani udziału w jakiejkolwiek strategii handlowej. Ponadto informacje zawarte w tym materiale nie wpłyną w żaden sposób na strategię inwestycyjną Nikko AM. Informacje i opinie zawarte w tym dokumencie zostały zaczerpnięte ze źródeł uznanych w dobrej wierze za wiarygodne, ale nie zostały niezależnie zweryfikowane. Nikko AM nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani rękojmi, wyraźnych ani dorozumianych, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność tego dokumentu. Nie należy polegać na żadnych założeniach, prognozach, projekcjach, szacunkach ani perspektywach zawartych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie powinien być traktowany przez odbiorców jako substytut ich własnego osądu. Opinie wyrażone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W przypadku każdej inwestycji wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią ani wskazania, ani gwarancji przyszłych wyników i może wystąpić utrata kapitału. Szacunki dotyczące przyszłych wyników opierają się na założeniach, które mogą nie zostać zrealizowane. Inwestorzy powinni być w stanie wytrzymać utratę jakiejkolwiek głównej inwestycji. Wzmianka o poszczególnych akcjach, sektorach, regionach lub krajach w niniejszym dokumencie nie oznacza rekomendacji kupna lub sprzedaży.

Nikko AM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania całości lub jakiejkolwiek części tego dokumentu, pod warunkiem, że nic w niniejszym dokumencie nie wyłącza ani nie ogranicza jakiejkolwiek odpowiedzialności Nikko AM wynikającej z obowiązujących przepisów lub wymagań.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są przeznaczone wyłącznie dla uwagi i użytku zamierzonych odbiorców. Jakiekolwiek użycie wykraczające poza zamierzenia Nikko AM jest surowo zabronione.

Japonia:Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, dotyczące konkretnie produktów inwestycyjnych, nie są skierowane do osób w Japonii ani nie są przeznaczone do dystrybucji wśród osób w Japonii. Numer rejestracyjny: Dyrektor Biura Finansów Lokalnych Kanto (firmy zajmujące się instrumentami finansowymi) Nr 368 Stowarzyszenia członkowskie: Stowarzyszenie Funduszy Inwestycyjnych, Stowarzyszenie Doradców Inwestycyjnych Japonia/Japonia.

Wielka Brytania i reszta Europy:Niniejszy dokument stanowi promocję finansową w rozumieniu Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (z późniejszymi zmianami) (FSMA) oraz zasad Komisji Nadzoru Finansowego (FCA) w Wielkiej Brytanii (zasady FCA).

Niniejszy dokument został przekazany przez firmę Nikko Asset Management Europe Ltd, która jest autoryzowana i regulowana w Wielkiej Brytanii przez FCA (122084). Jest skierowany wyłącznie do (a) profesjonalistów inwestycyjnych, których dotyczy artykuł 19 ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (promocje finansowe) Rozporządzenie z 2005 r. (z późniejszymi zmianami) (Rozporządzenie) (b) niektóre podmioty o wysokiej wartości netto w rozumieniu art. 49 Rozporządzenia oraz (c) osób, którym niniejszy dokument może zostać zgodnie z prawem przekazany (wszystkie takie osoby są określane jako osoby właściwe) i jest dostępny tylko dla takich osób, a wszelka działalność inwestycyjna, której dotyczy, będzie prowadzona wyłącznie z takie osoby.

Stany Zjednoczone:Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek inwestycji. Niniejszy dokument nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna. Niniejszy dokument nie może być powielany, cytowany, omawiany ani w inny sposób udostępniany bez uprzedniej zgody. Jakakolwiek oferta lub dystrybucja Funduszu w Stanach Zjednoczonych może być prowadzona wyłącznie za pośrednictwem licencjonowanego i zarejestrowanego maklera-dealera lub należycie uprawnionego podmiotu.

Singapur:Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie uwzględnia konkretnego celu inwestycyjnego, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb konkretnej osoby. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy zasięgnąć porady doradcy finansowego. W przypadku, gdy zdecydujesz się tego nie robić, powinieneś rozważyć, czy wybrana inwestycja jest dla Ciebie odpowiednia.

Hongkong:Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie uwzględnia konkretnego celu inwestycyjnego, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb konkretnej osoby. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy zasięgnąć porady doradcy finansowego. W przypadku, gdy zdecydujesz się tego nie robić, powinieneś rozważyć, czy wybrana inwestycja jest dla Ciebie odpowiednia. Treść tego dokumentu nie została zweryfikowana przez Komisję Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych ani żaden organ regulacyjny w Hongkongu.

Australia:Nikko AM Limited ABN 99 003 376 252 (Nikko AM Australia) odpowiada za dystrybucję tych informacji w Australii.Nikko AM Australiaposiada australijską licencję na usługi finansowe nr 237563 i jest częścią Nikko AM Group. Niniejszy materiał oraz wszelkie oferty świadczenia usług finansowych mają charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy materiał nie uwzględnia celów, sytuacji finansowej ani potrzeb żadnej osoby i nie stanowi osobistej porady ani nie można na nim polegać. Niniejszy materiał jest przeznaczony i może być dostarczany i udostępniany wyłącznie osobom, które są uważane za klientów hurtowych w rozumieniu sekcji 761G ustawy o spółkach z 2001 r. (Cth) i nie wolno udostępniać ani przekazywać osobom, które są uważani za Klientów Detalicznych w rozumieniu niniejszej Ustawy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do którejkolwiek z treści, powinieneś zasięgnąć niezależnej profesjonalnej porady.

Nowa Zelandia:Nikko Asset Management New Zealand Limited (firma nr 606057, FSP22562) jest licencjonowanym menedżerem inwestycyjnym programu inwestycyjnego Nikko AM NZ oraz programu inwestycji hurtowych Nikko AM NZ.

Niniejszy materiał jest przeznaczony do użytku badaczy, doradców finansowych i inwestorów hurtowych (zgodnie z załącznikiem 1, klauzula 3 ustawy Financial Markets Conduct Act 2013 w Nowej Zelandii). Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów, sytuacji finansowej lub potrzeb potencjalnego inwestora i nie stanowi osobistej porady finansowej i nie należy na nim polegać. Odbiorcy niniejszego materiału, którzy nie są inwestorami hurtowymi, wskazanym klientem lub ich należycie wyznaczonym agentem, powinni skonsultować się z Autoryzowanym Doradcą Finansowym i zapoznać się z odpowiednim Oświadczeniem o ujawnieniu produktu lub Arkuszem Informacyjnym Funduszu (dostępnym na naszej stronie internetowej www.nikkoam.co.nz ).

Ważne informacje dotyczące wyłączenia odpowiedzialności
Należy pamiętać, że większość treści pojawiających się na tej stronie jest przeznaczona wyłącznie do użytku profesjonalnych inwestorów.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 01/04/2023

Views: 5345

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.