System pompowania wody zasilany energią słoneczną PV – przegląd (2023)

Wstęp

W Indiach olej napędowy i energia elektryczna z sieci to dwa główne źródła napędu pomp wodnych do nawadniania i zastosowań domowych. Ciągłe zużycie paliw kopalnych i ich negatywny wpływ na środowisko zachęciło społeczność i naukowców do przestawiania się na odnawialne źródła energii, takie jak słońce, wiatr, biogaz, do zasilania systemu pompowania wody [14], [22]. Ponieważ słońce i wiatr są wszędzie obecne w obfitości i mogą być bezpośrednio konsumowane bez niczyjej zgody, przyjazne dla środowiska, ponieważ nie pomijają żadnych strat, z tych wszystkich powodów okazują się najbardziej obiecującymi źródłami energii w lokalnym wytwarzaniu energii ze względu na swoje zalety topologiczne [34], [41]. Wraz ze wzrostem liczby ludności i wzrostem zapotrzebowania na energię na mieszkańca, zachęca do znalezienia optymalnego sposobu zużycia wody i energii, aw przyszłości stanie się to bardziej istotne. Przejście na odnawialne źródła energii, takie jak słońce, wiatr, biogaz i system hybrydowy, jest optymalnym rozwiązaniem problemu związanego z kryzysami energetycznymi w Indiach [23], [26], [35].

Woda jest niezbędna do przetrwania, ponieważ jest potrzebna do picia i codziennych prac domowych oraz do dużych zastosowań, takich jak nawadnianie, budownictwo i wytwarzanie energii wodnej. Woda odgrywa niezwykłą rolę w rozwoju kraju, ponieważ zależy od jakości i ilości wody dostępnej w ich miejscowości. Średnio człowiek potrzebuje dziennie od 1,8 do 5 litrów, aby przeżyć [8]. Słodka woda jest obfita, ale nie jest dostępna w miejscu, w którym można ją łatwo wykorzystać. Według szacunków WHO „Global water supply and sanitation assessment report” na świecie żyje 1,1 miliarda ludzi, którzy nie mają dostępu do czystej wody pitnej i szacuje się, że do 2025 roku liczba ta wzrośnie do 3 miliardów [30]. Rodzi to potrzebę zastosowania pompy do pobierania wody z głębinowej powierzchni ziemi, gdzie jest ona potrzebna. Z tego powodu pompy wodne są używane od dziesięcioleci.

Do pompowania wody można wykorzystać kilka odnawialnych źródeł energii, ale energia słoneczna zyskuje dużą popularność, ponieważ jest dostępna w większości miejsc nawet w odległych lokalizacjach, co zmniejsza zależność od sieci i oleju napędowego do napędzania pompy. Energia słoneczna jest czysta i dostępna wszędzie w dużych ilościach, co udowodniono, ponieważ dostępność i zapotrzebowanie na wodę są ze sobą bezpośrednio powiązane [18]. Panele fotowoltaiczne (PV) bezpośrednio przekształcają światło słoneczne w użyteczną energię elektryczną, która pomaga napędzać pompę wodną bezpośrednio lub przez falownik. Od kilku lat naukowcy próbują stworzyć bardziej wydajne pompy wodne PV. SPWPS mają kilka zalet w stosunku do tradycyjnego systemu pompowego, ponieważ silniki benzynowe i wysokoprężne wymagały przez lata drogiego paliwa, powodują zanieczyszczenie powietrza i hałas na czystych obszarach mieszkalnych (wioski, odległe lokalizacje wolne od przemysłu). Ponieważ SPWPS nie wymagają dodatkowych kosztów paliwa do eksploatacji i są przyjazne dla środowiska [19]. Ma potencjał zmiany społeczności wiejskich, nie tylko poprzez dostarczanie wody, ale także rozwój społeczno-gospodarczy. Dzieci i kobiety mają dodatkowy czas na dalszą edukację, ponieważ nie muszą pokonywać dużych odległości po wodę [31].

Fragmenty sekcji

Technologia pompowania wody fotowoltaicznej

Wraz ze wzrostem kryzysów elektryczności na obszarach wiejskich i odległych, system pompowania wody zasilany energią słoneczną (SPWPS) zyskuje na popularności ze względu na samodzielność i niezależność od innych źródeł energii, takich jak olej napędowy i energia z sieci. Istnieją różne projekty rozwoju SPWPS, ale w większości przypadków stosuje się pompowanie wody zasilane panelem fotowoltaicznym. Na ryc. 1 przedstawiono uogólnioną reprezentację SPWPS [7]. Który obejmuje system konwersji energii słonecznej zintegrowany z jednostką kondycjonującą moc, hydrauliczną

Scenariusz Indii

W Indiach większość pomp wodnych jest napędzana olejem napędowym lub elektrycznością z sieci. Awaria zasilania/zrzut obciążenia i wzrost ceny oleju napędowego, ogólny koszt produkcji i zbiorów upraw rosną. Zastosowanie pomp solarnych pozwala zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej oraz dotacje dla rolników w cenach oleju napędowego.

Rząd Indii niedawno uruchomił nowy program o nazwie Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan (PM KUSUM), którego celem jest zainstalowanie

Wniosek

Przegląd słonecznego systemu pompowania wody przedstawia aktualny stan badań i zastosowań technologii systemowych. W opracowaniu skupiono się na różnych konfiguracjach systemu pompowania wody, typach silników i pomp stosowanych według różnych zastosowań, systemach fotowoltaicznych i systemach sterowania do sterowania całym systemem pompowania, ocenie ekonomicznej i środowiskowej oraz zastosowaniu w różnych kategoriach . Na podstawie wniosków z badania są następujące:

 • Utrzymanie wysokiego kosztu początkowego

Oświadczenie o wkładzie autorskim CRediT

Shree Verma:Pisanie - projekt oryginalny.Shubham Mishra:Pisanie - recenzja i redakcja.Subhankar Chowdhury:Pisanie - recenzja i redakcja.bursztynowy gaur:Pisanie - recenzja i redakcja.Subhaszri Mohapatra:Pisanie - recenzja i redakcja.Archana Soni:Konceptualizacja.Puneet Verma:Ostateczne opracowanie.

Deklaracja konfliktu interesów

Autorzy oświadczają, że nie mają żadnych znanych konkurencyjnych interesów finansowych ani powiązań osobistych, które mogłyby mieć wpływ na prace opisane w tym artykule.

Cytowane przez (34)

 • Wieloetapowa i wielocelowa optymalizacja w celu optymalnego wymiarowania samodzielnych fotowoltaicznych systemów pompowania wody

  2022, Energia

  Zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę pitną w krajach rozwijających się, zwłaszcza na obszarach wiejskich, stanowi wyzwanie. Głównymi tego przyczynami mogą być wadliwe linie sieciowe, niemożność zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania oraz niewystarczające pokrycie krajowych linii przesyłowych ze względu na odległość między odległymi wioskami. Rozwiązaniem powyższych problemów mogą być fotowoltaiczne systemy pompowania wody (PVPS). Jednak wysokie koszty PVPS i nieprzewidywalność promieniowania słonecznego komplikują projekt PVPS. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę pitną wioski położonej niedaleko Chartumu w Sudanie. Optymalizacja wielokryterialna (MOO) w opracowanym modelu techniczno-ekonomicznym została przeprowadzona z uwzględnieniem niezawodności w zakresie prawdopodobieństwa utraty obciążenia (LLP) oraz kosztu cyklu życia (LCC). PVPS został optymalnie zwymiarowany, biorąc pod uwagę kąt nachylenia, zainstalowaną i niewykorzystaną moc PV, pojemność zbiornika na wodę i nadmiar wody. Algorytm optymalizacji roju cząstek (PSO) i nowy pakiet Pythona, pvpumpingsystem, zostały połączone w celu symulacji proponowanego modelu PVPS. Analiza czułości została przeprowadzona z uwzględnieniem wydajności systemu, wydajności PV i objętości zbiornika. Optymalne wyniki wymiarowania proponowanego modelu byłyby zadowalające i wykonalne, zwłaszcza w krajach rozwijających się z problemami infrastrukturalnymi i energetycznymi.

  (Video) Grzanie wody panelami PV. Fotowoltaika do CWU

 • Przegląd podręczników szkoleniowych dla systemów fotowoltaicznych i opracowanie formatów szkoleniowych dla początkujących w zakresie systemów fotowoltaicznych opartych na ankietach

  2022, Energia słoneczna

  Fragment cytatu:

  W celu poprawy produkcji rolnej i jakości życia ważne jest zapewnienie odpowiednich usług wodnych. Niezawodna dostępność energii jest wymagana do pompowania wody i zaspokajania potrzeb ludzi (Verma i in., 2021; Mejeed i Oudah, 2021). Solarny system pompowania wody jest realną opcją w odległych obszarach, gdzie dostępne jest odpowiednie nasłonecznienie.

  Dokonano dokładnego przeglądu istniejących podręczników szkoleniowych dotyczących fotowoltaiki i zidentyfikowano lukę między teoretycznymi i praktycznymi szkoleniami dla początkujących w dziedzinie fotowoltaiki. Podczas początkowych etapów treningu solarnego początkujący często mają problem z identyfikacją elementów systemu i ich specyfikacją techniczną. Studenci na ogół nie mają nic w rękach, aby zebrać informacje podczas wizyty/demonstracji systemu fotowoltaicznego. Dlatego w niniejszej pracy na podstawie przeglądu opracowano nowatorskie, kompleksowe formaty, aby pomóc początkującym w kursach inżynierii słonecznej i rozwijania umiejętności. Opracowane formaty oparte na ankietach/demonstracjach mają na celu zebranie informacji o lokalizacji, miejscu, warunkach pogodowych, potrzebach użytkowników, specyfikacjach komponentów, kosztach projektu, wymaganiach konserwacyjnych i wydajności. Formaty zostały opracowane dla czterech powszechnie używanych systemów fotowoltaicznych - elektrowni fotowoltaicznej, słonecznego systemu pompowania wody, latarni słonecznej i słonecznego oświetlenia ulicznego.

 • Śledzenie maksymalnego punktu mocy w oparciu o ogniwa półpilotażowe i skoordynowany napęd PMSM oparty na sterowaniu prądem do samodzielnego słonecznego systemu pompowania wody

  2022, Dziennik kontroli procesu

  Fragment cytatu:

  Również wydajność wzrasta w porównaniu z IM o około 8%-10%. Ponadto PMSM charakteryzują się wysokim momentem obrotowym, wysoką sprawnością, wysokim współczynnikiem mocy, szybką reakcją momentu obrotowego i prędkości [6–12]. Dlatego autorzy wykorzystują SWP z napędem PMSM do analizy stanu ustalonego i odpowiedzi dynamicznych systemu.

  Rosnące zapotrzebowanie na wodę na obszarach wiejskich bez dużej integracji mediów można dobrze zaspokoić za pomocą słonecznego systemu pompowania wody. System obejmuje przetwornicę podwyższającą o dużym wzmocnieniu (HBC) z elementami indukcyjnymi i pojemnościowymi typu bootstrap oraz inwerter oparty na modulacji wektora przestrzennego (SVM) do napędzania zespołu pompy z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSM). Aby uzyskać maksymalną moc i wytworzyć impulsy dla HBC podczas przerywanego zasilania PV, potrzebna jest odpowiednia metoda śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT). w produkcji energii, a nie tylko w pozyskiwaniu informacji w obwodzie otwartym. Skoordynowane sterowanie prądem z kaskadową zewnętrzną pętlą prędkości i wewnętrzną pętlą prądową dla falownika SVM zostało przyjęte w celu lepszego reagowania na dynamiczne operacje systemu. Energia pozyskiwana z fotowoltaiki jest wzmacniana przez HBC i jest wykorzystywana do napędzania zespołu PMSM-Pump​. Przydatność systemu została zweryfikowana przy zmiennym napromieniowaniu za pomocą prototypu opracowanego w laboratorium i wykorzystującego układ FPGA oparty na P30F4011 i Xilinx do sterowania systemem. Wyniki wydają się potwierdzać skuteczność działania systemu w różnych warunkach napromieniowania.

 • Kompleksowy przegląd magazynowania energii w hybrydowym pojeździe elektrycznym

  2021, Journal of Traffic and Transportation Engineering (wydanie angielskie)

  Fragment cytatu:

  Wydajność systemów fotowoltaicznych waha się od 10% do 20%, ponieważ przetwarzają one tylko widzialną długość fali promieniowania słonecznego w zakresie od 300 nm do 1100 nm (nanometrów) w celu wytworzenia energii elektrycznej (Verma i in., 2021a, b). System fotowoltaiczny składa się z panelu fotowoltaicznego połączonego szeregowo i równolegle (Verma i in., 2020), a każdy panel składa się z połączonego szeregowo ogniwa fotowoltaicznego składającego się z półprzewodnikowej diody złącza p-n, które jest wystawione na działanie światła słonecznego jako pokazano na ryc. 11. Praktyczny schemat obwodu składa się z rezystancji szeregowej i równoległej.

  (Video) Fotowoltaiczny zestaw do solarnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej - samodzielnie zmontowany.

  Gwałtowny wzrost emisji z pojazdów konwencjonalnych przyczynia się do znacznego wzrostu problemów środowiskowych, oprócz kryzysów energetycznych i niskiej wydajności konwersji prowadzi do ewolucji pojazdów elektrycznych (EV). Hybrydowe pojazdy elektryczne (HEV) charakteryzują się niskim zużyciem paliwa i niższymi całkowitymi kosztami eksploatacji, ale ostatecznym celem jest całkowite przejście na pojazd wyłącznie elektryczny. Mimo to główną przeszkodą dla HEV jest zdolność do magazynowania energii. Pojazd elektryczny wymaga dużej mocy właściwej (W/kg) i dużej energii właściwej (W·h/kg), aby zwiększyć przebytą odległość i skrócić czas ładowania. W niniejszym artykule skupiono się głównie na źródłach energii, ponieważ są to główne komponenty pojazdów elektrycznych, dzięki którym można je uczynić przyjaznymi dla środowiska i opłacalnymi. Omówiono różne topologie technologii EV, takie jak HEV, plug-in HEV i wiele innych. Te topologie pojazdów elektrycznych opierają się na różnorodnej kombinacji akumulatorów, ogniw paliwowych, superkondensatorów, kół zamachowych, regeneracyjnych układów hamulcowych, które są wykorzystywane jako źródła energii i urządzenia do jej magazynowania.

Zobacz wszystkie cytujące artykuły na Scopus

Polecane artykuły (6)

 • Artykuł naukowy

  Ocena porównawcza modeli hałasu dla miasta Kota

  Materials Today: Proceedings, tom 46, część 11, 2021, s. 5619-5625

  W miastach metropolitalnych około dwie trzecie całkowitego zanieczyszczenia hałasem jest spowodowane przez hałas uliczny. Hałas komunikacyjny jest dominującym źródłem zanieczyszczenia hałasem w porównaniu z innymi źródłami na obszarach miejskich. Kota to wysoce zurbanizowane miasto Radżastanu. Jest znany ze swoich instytucji edukacyjnych i branż. Większość narodów zajmuje się wyżej wymienionymi dziedzinami. Ludzie korzystają z coraz większej liczby pojazdów ze względu na szybki rozwój miasta, który zwiększa poziom hałasu w mieście. To zanieczyszczenie stwarza wiele problemów zdrowotnych.

  W tym badaniu eksperymentalnym wybrano szesnaście kluczowych lokalizacji w całym mieście do oceny hałasu ulicznego w mieście Kota. Dane z obserwacji porównano z zalecanymi wytycznymi CPCB dotyczącymi poziomów hałasu. W artykule stwierdzono, że wszystkie kluczowe i najbardziej ruchliwe obszary miast Kota są dotknięte wysokim poziomem hałasu. Modele predykcji hałasu wykorzystywane do wyznaczania hałasu komunikacyjnego są bardzo przydatne w projektowaniu/budowie dróg, a czasem w analizie istniejących lub przewidywanych zmian warunków hałasu drogowego. Celem pracy był wybór optymalnego modalu prognozowania hałasu dla różnych dostępnych w literaturze modeli ruchu drogowego. Często stosowane metody, takie jak Calixto i in. Model, model Burgessa, model Josse i model Fagotti-Poggi są tutaj porównywane, aby znaleźć optymalny model przewidywania hałasu dla miasta. Porównano współczynniki korelacji między przewidywanymi i obserwowanymi wartościami poziomów hałasu ruchu drogowego i zaobserwowano, że w obecnym scenariuszu najlepszym modelem do prognozowania poziomów hałasu dla lokalizacji próbkowania jest model Fagottiego-Poggiego.

  (Video) Grzanie wody z paneli fotowoltaiki
 • Artykuł naukowy

  Analiza syntezy różnych nanocząstek nieorganicznych i ich roli w ochronie przed promieniowaniem UV

  Materials Today: Proceedings, tom 46, część 11, 2021, s. 5607-5618

  W ostatnich dniach używamy wielu urządzeń wyposażonych w diody LED w taki czy inny sposób, jako wyświetlacz lub źródło światła. Źródła te mają duży udział emisji UV w całkowitej emisji światła. Do tego dochodzi ilość promieniowania UV i jego działanie, z którym już się zetknęliśmy podczas ekspozycji na słońce. Aby chronić nie tylko ludzkie ciało, skórę i wzrok, ale także niektóre istotne powierzchnie zewnętrzne, plastikowy dach, potrzebujemy folii / materiałów ochronnych, które mogą pochłaniać część UV z promieniowania świetlnego. Wiedząc już o szkodach, jakie promienie UV-A i UV-B wyrządzają biotycznym składnikom ekosystemu, badacze i naukowcy rozpoczęli poważne prace nad opracowaniem niektórych folii z wykorzystaniem nanokompozytów polimerowych lub nanomateriałów, które mają lepszą przezroczystość, elastyczność i trwałość . Koncentrując się głównie na zastosowaniach osłony przed promieniowaniem UV, artykuł mówi o różnych nanocząstkach wykorzystywanych w tym celu, a mianowicie CeO2, TiO2, ZnO, MnO2 i tlenku grafenu. Wraz z ich odpowiednimi metodami syntezy, wielkością cząstek, pasmem wzbronionym, podkreślono inne wyniki eksperymentalne. Wspomina się również o zielonej syntezie nanocząstek ZnO przy udziale grzybów i bakterii, co ma istotne znaczenie dla zmniejszenia naszej zależności od chemikaliów. Nieskazitelnie ukształtowane sześciokątne nanodyski ZnO (ND) domieszkowane aluminium z odsłoniętymi ±[0001] polarnymi fasetami, z powodzeniem zsyntetyzowane z absolutnym etanolem: układ wodny jako mieszanina podwójnych rozpuszczalników wykazują wyjątkowo dobrą absorbancję wynoszącą 99% w zakresie UV do 390 nm. Podkreśla również znaczenie efektu synergistycznego włączonych nanocząstek i użytego materiału matrycowego oraz konwersji matrycy z octanu celulozy w octanonaftoesan celulozy w celu wydłużenia jego żywotności w komercyjnych zastosowaniach anty-UV.

 • Artykuł naukowy

  Wpływ wysokości podnoszenia i promieniowania słonecznego na wydajność słonecznego systemu pompowania wody

  Energia odnawialna, tom 118, 2018, s. 919-927

  Fotowoltaiczny system pompowania wody (SPVWPS) jest coraz bardziej popularny wśród ludności niezelektryfikowanej w zaspokajaniu zapotrzebowania na wodę pitną i nawadnianie. Może to być potencjalna opcja niż konwencjonalne pompy do pobierania wody w krajach rozwijających się, takich jak Indie. Jednak aby uzyskać szerszą akceptację, potrzebne są informacje naukowe i wyniki dotyczące instalacji i wymiarowania systemu. W tym badaniu wydajność SPVWPS jest badana za pomocą spiralnej pompy wirnikowej. Wpływ promieniowania słonecznego i całkowitej wysokości podnoszenia na wydajność wody SPVWPS został przeanalizowany przy zoptymalizowanej konfiguracji macierzy PV. Przeanalizowano cztery wysokości podnoszenia (4bar, 6bar, 8bar i 10bar). Eksperymenty przeprowadzono dla różnych głów w bezchmurne słoneczne dni w sztucznej studni w kampusie VNIT Nagpur (Indie). Zbadano również wpływ zmienności promieniowania na wydajność pompy. Najlepszą wydajność układu uzyskuje się przy całkowitym ciśnieniu podnoszenia 10 bar, które jest sugerowane dla pompy zanurzeniowej z wirnikiem śrubowym. Również dla Nagpur (Indie) system powinien być zwymiarowany zgodnie z zakresem natężenia promieniowania 400–800 W/m2, ponieważ ponad 60% całkowitej energii słonecznej mieści się w tym zakresie.

 • Artykuł naukowy

  Mini recenzja systemu pompowania opartego na energii słonecznej do nawadniania

  Materials Today: Proceedings, tom 43, część 1, 2021, s. 417-425

  (Video) ❌ AWARIA instalacji Solarnej ❌przez taką głupotę...

  Energia słoneczna ma potencjał, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię do przetrwania istot ludzkich na planecie Ziemia, jeśli jest używana mądrze. Niektóre zastosowania obejmują wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą paneli słonecznych/generatorów termoelektrycznych/technologii opartej na cyklu Rakine'a, oczyszczanie wody, osuszanie produktów rolniczych i chłodzenie. Energia słoneczna jest wolna od zanieczyszczeń i może być wykorzystana do nawadniania za pomocą pompy opartej na energii słonecznej i pewnego systemu dystrybucji wody. Naukowcy z całego świata zgłosili wiele systemów pompowania opartych na energii słonecznej. W pracy przedstawiono przegląd systemów pompowych opartych na energii słonecznej. Na podstawie badania wyciągnięto wnioski.

 • Artykuł naukowy

  Optymalizacja projektu słonecznego systemu pompowania wody PV

  Materials Today: Proceedings, tom 21, część 3, 2020, s. 1673-1679

  Wykorzystanie fotowoltaiki słonecznej (PV) jako źródła energii w zastosowaniach związanych z pompowaniem wody stało się jednym z cennych zastosowań energii słonecznej. Solarny system pompowania wody PV służy do zaspokojenia zapotrzebowania na wodę w dziedzinie nawadniania, pojenia zwierząt gospodarskich i zaopatrzenia wsi w wodę. Zrozumienie konstrukcji systemu i wybór odpowiednich parametrów projektowych są niezbędne do uzyskania spójnej i ekonomicznej wydajności dowolnego systemu. Do zaprojektowania słonecznego systemu pompowania wody wymagane jest zebranie informacji dotyczących elementów systemu oraz lokalnych danych klimatycznych w danej lokalizacji. Informacje te pomagają uzyskać preferowany projekt i wyniki. W niniejszym artykule optymalizacja projektu systemu PV odbywa się za pomocą narzędzia symulacyjnego PVsyst 5.52. To oprogramowanie symulacyjne pomaga zaprojektować system i pokazuje, w jaki sposób różne parametry wpływają na wyniki wydajności systemu. Dobór zestawu fotowoltaicznego, sterownika, zespołu pompowego, sieci wodociągowej jest niezbędny do spełnienia wymagań projektowych. Ocena wydajności systemu zlokalizowanego w Karansar, Jaipur (Radżastan) odbywa się za pomocą oprogramowania symulacyjnego przy użyciu istniejących danych lokalnych. Wyniki teoretyczne i symulacyjne są wykorzystywane do zrozumienia projektu systemu i jego wydajności poprzez uwzględnienie różnych parametrów.

 • Artykuł naukowy

  Postępy w pompowaniu wody słonecznej i ekonomia porównawcza

  Energy Procedia, tom 57, 2014, s. 1431-1436

  Energia słoneczna to naturalny i symbiotyczny wybór do pompowania wody. Jest to jedno z najbardziej atrakcyjnych ekonomicznie zastosowań energii słonecznej z systemami fotowoltaicznymi z napędem bezpośrednim, często zapewniającymi dziesięciolecia niezawodnej pracy. Istnieje dobre dopasowanie między sezonowymi zasobami słonecznymi a sezonowymi potrzebami wodnymi. Fotowoltaiczne systemy pompowania wody (PVWP) mogą zaspokoić szeroki zakres potrzeb i są stosunkowo proste, niezawodne, konkurencyjne kosztowo i łatwe w utrzymaniu. Typowa konfiguracja systemu obejmuje panel fotowoltaiczny, pompę, sterownik, falownik (dla prądu przemiennego) i zabezpieczenie nadprądowe. Do niedawna PVWP był konkurencyjny tylko dla stosunkowo małych obciążeń pompowania. W ciągu ostatniej dekady konkurencyjność PVWP dramatycznie wzrosła, znacznie rozszerzając zakres pompowanych obciążeń/wymagań, w których PVWP jest konkurencyjny.

  W ciągu ostatniej dekady nastąpiły dramatyczne obniżki cen modułów fotowoltaicznych o ponad 80%, podczas gdy ceny konkurencyjnych benzyny lub oleju napędowego wzrosły o ponad 250%. PVWP jest najbardziej opłacalny w przypadku stałych potrzeb związanych z pompowaniem, takich jak zaopatrzenie społeczności w wodę lub pojenie zwierząt gospodarskich — w większości przypadków zarówno całoroczne zapotrzebowanie na pompowanie, jak i pompowanie wody do nawadniania, gdy nawadnianie ma miejsce przez większą część roku. Nowe innowacje technologiczne w technologii sterowników rozszerzyły zakres PVWP o rząd wielkości do ∼25kW, przy czym w najbliższej przyszłości oczekuje się 100kW. Podobnie opracowano bardziej wydajne pompy wodne z wirnikiem śrubowym, które są niezawodne i proste w obsłudze.

© 2020 Elsevier Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Selekcja i recenzowanie pod nadzorem komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji Innowacje w Czystych Technologiach Energetycznych.

Videos

1. Mała instalacja OFF-grid - Fotowoltaika do grzania wody, awaryjne zasilanie - Ile to kosztuje?
(FotoVolty)
2. Energia Off Grid #12 Grzanie wody fotowoltaiką, bufor 300l , sterownik 3 Kw, Pv 7x300w i grzałka 2Kw
(Dobry Projekt)
3. Grzałka Kalkulator .Jak grzać z Paneli Fotowoltaicznych
(Tomasz Maciaszczyk)
4. Energia Off Grid #26 Płacisz za ogrzewanie ? Płacisz za ciepłą wodę ? Po co ? Przecież jest za darmo
(Dobry Projekt)
5. Magazyny energii - oszustwo, czy szansa na zrównoważoną przyszłość? - oceń sam
(INNOWACYJNY DOM - testujemy i montujemy)
6. Studnia fotowoltaiczna :) czyli pompa "głębinowa" 24V TEST i off grid więc układ autonomiczny
(Nietypowe Rozwiązania)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 27/09/2023

Views: 5537

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.