Verizon: trend spadkowy prawdopodobnie będzie kontynuowany (NYSE:VZ) (2023)

Verizon: trend spadkowy prawdopodobnie będzie kontynuowany (NYSE:VZ) (1)

Wstęp

Firmy telekomunikacyjne są często postrzegane jako stabilna lub bezpieczna inwestycja. Firmy te cieszą się oligopolem z prawdopodobnie mniej elastycznym popytem. Nawet w kłopotach ekonomicznych prawie każdy konsument i firma potrzebuje połączenia bezprzewodowego. Tak więc wysokie zadłużenie i powolny wzrost zostałytolerowane przez inwestorów w tej branży. Jednak coraz częściej Verizon (NYSE:VZ), moim zdaniem, staje się coraz mniej korzystne. Firma nie tylko traci klientów w ciągu ostatnich kilku kwartałów, ale Verizon jest również znacznie bardziej lewarowany niż jego konkurenci: T-Mobile (TMUS) i AT&T (T). Stawia to firmę w niepewnej sytuacji. Verizon musi zrobić więcej, aby rozwiązać obecny problem uciekających klientów, co obejmuje obniżenie cen swoich usług, większe inwestycje w infrastrukturę 5G lub dodanie dodatkowych korzyści w ramach swoich planów. Wraz ze spadkiem klientów iduże zadłużenie, wszystkie potencjalne rozwiązania mogą być szkodliwe dla Verizon. Dlatego uważam, że Verizon to sprzedaż.

Klienci odchodzą

Z wyłączeniem czwartego kwartału 2022 r. Verizon stracił klientów detalicznych i klientów korzystających z usług abonamentowych. Jak widać na wykresie, w ostatnim kwartale 2023 r., I kw. 2023 r., firma straciła 263 tys. klientów, co było kontynuacją trendu w całym 2022 r., kiedy to firma straciła łącznie 655 tys. klientów. Negatywny trend dla spółki nie wykazuje oznak odwrócenia.

Verizon: trend spadkowy prawdopodobnie będzie kontynuowany (NYSE:VZ) (2)

Co więcej, przedpłacone numery klientów nie są lepsze dla Verizon. Jak widać na zdjęciu, firma straciła 351 tys. klientów w I kw. 2023 r. po utracie łącznie 445 tys. klientów. Nawet biorąc pod uwagę, że klienci korzystający z usług przedpłaconych mają zwykle większą rotację niż klienci korzystający z usług abonamentowych, liczby pokazują wyraźny trend: klienci Verizon odchodzą.

Verizon: trend spadkowy prawdopodobnie będzie kontynuowany (NYSE:VZ) (3)

Z kolei T-Mobile w2023Q1, odnotowała liczbę nowych klientów netto korzystających z usług abonamentowych w wysokości 583 tys., a AT&T również odnotowała dodatni wzrost, osiągając 424 tys.2023Q1. Wyniki te pojawiają się po pozytywnym dodaniu klientów w 2022 r., w przeciwieństwie do Verizon.

W związku z tym ostatni trend w raportach o zarobkach pokazuje, że Verizon traci klientów w alarmującym tempie na rzecz AT&T i T-Mobile, a trend ten na razie nie wykazuje oznak zatrzymania.

Konsekwencje

Uważam, że obecny negatywny trend dla Verizon wynika z fundamentalnego problemu. W porównaniu z AT&T i T-Mobile usługi Verizon są zbyt drogie i nie zapewniają konsumentom znaczącej wartości. Kiedy konsumenci wybierają usługę bezprzewodową, często biorą pod uwagę dwa czynniki, cenę i szybkość. W związku z tym posiadanie przewagi konkurencyjnej w zakresie cen, usług lub obu tych elementów jest konieczne, aby pozostać na rynku.

Porównując ceny wszystkich trzech firm, dla nieograniczonych planów średniego poziomu odAT&T, czteroosobowa rodzina będzie musiała zapłacić 160 USD plus różne podatki i opłaty. DlaT Mobile, ta sama rodzina będzie musiała zapłacić 155 USD z różnymi podatkami i opłatami. Wreszcie zaVerizon, ta sama rodzina będzie musiała zapłacić 180 USD plus różne podatki i opłaty. Chociaż T-Mobile powinien być znacznie tańszy, ponieważ plan firmy obejmuje podatki i opłaty, nawet pomijając to, Verizon jest o 12,5% i 16,3% droższy niż odpowiednio AT&T i T-Mobile. Dla 3-osobowej rodziny Verizon jest o 10% i 27% droższy niż odpowiednio AT&T i T-Mobile.

Ogólnie rzecz biorąc, Verizon wymaga od swoich klientów premii w porównaniu z AT&T i T-Mobile. Jednak Verizon stara się uzasadnić tę strukturę cenową, ponieważ usługa 5G firmy jest prawdopodobnie gorsza niż AT&T i T-Mobile. Po pierwsze, Verizon znacznie pozostaje w tyleDostępność 5G. Podczas gdy T-Mobile ma 49,7%, a AT&T 20,5%, dostępność 5G Verizon wynosi zaledwie 8,8%. Jeśli chodzi o szybkość pobierania, T-Mobile był najszybszy z całej trójki z dużym marginesem na poziomie 79,5 Mb/s, podczas gdy AT&T osiągnął wynik 38,2 Mb/s powyżej 31,3 Mb/s Verizon. Patrząc na czystą prędkość pobierania, Verizon pokonuje AT&T przy 84,9 Mb/s, podczas gdy AT&T uzyskał 71,1 Mb/s. Jednak ten poziom jest nadal niższy niż 186,3 Mb/s AT&T. Verizon może być lepszy w niektórych regionach Stanów Zjednoczonych; jednak dla większości konsumentów, zwłaszcza w regionach miejskich z infrastrukturą 5G, Verizon pozostaje w tyle za swoimi konkurentami.

Dlatego, podczas gdy Verizon wymaga od swoich klientów premii, oferta 5G firmy jest wyjątkowo słaba w porównaniu z jej konkurentami i uważam, że to jest powód ciągłego odchodzenia klientów od Verizon.

Potencjalne rozwiązanie

Verizon wydał około $6 miliardów w CapExz „spadkiem tempa ogólnych nakładów inwestycyjnych przez pozostałą część roku”. Chociaż dzieje się tak, gdy wydatki związane z pasmem C dobiegają końca, zespół zarządzający podczas rozmowy o zarobkach stwierdził, że firma nie ma zamiaru zwiększać wydatków, aby uzasadnić obecne wysokie ceny, których Verizon wymaga od swoich konsumentów. Dlatego uważam, że Verizon ma 3 potencjalne wyniki.

Pierwszy potencjalny wynik jest prawdopodobnie najprostszym podejściem do rozwiązania problemu. Verizon może obniżyć ceny, aby być bardziej konkurencyjnym. Po drugie, firma może zwiększyć zalety i zalety swoich planów transmisji danych. Verizon, w przypadku niektórych swoich planów, oferuje już bezpłatny Disney Plus (DIS) lub Apple (AAPL) Abonamenty zręcznościowe. Aby usługi firmy były bardziej kuszące, Verizon może zwiększyć korzyści. Wreszcie, Verizon może zwiększyć wydatki CapEx, aby zapewnić lepsze usługi 5G, aby uzasadnić swoje ceny premium w stosunku do konkurentów. Niestety, każde z tych rozwiązań będzie prawdopodobnie szkodliwe dla Verizon ze względu na kondycję finansową firmy.

Finansowy

Verizon ma dwa duże obciążenia: dług i dywidendy. Począwszy od zadłużenia, firma ma zadłużenie długoterminowe w wysokości140 miliardów dolarówz długiem o terminie spłaty w ciągu roku w wysokości 12 miliardów dolarów, co daje łączne koszty odsetek firmy do 1,2 miliarda dolarów za kwartał, co stanowi około 25% dochodu netto firmy. Ponadto, jak pokazuje poniższy wykres, Verizon ma najwyższy stosunek zadłużenia do kapitału własnego w porównaniu do swoich konkurentów.

Verizon: trend spadkowy prawdopodobnie będzie kontynuowany (NYSE:VZ) (4)

Verizon: trend spadkowy prawdopodobnie będzie kontynuowany (NYSE:VZ) (5)

Ponadto, jak pokazuje powyższy wykres, Verizon ma wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie około 50%. Dla firmy jest to zrównoważony i zdrowy poziom. Jednak biorąc pod uwagę możliwość obniżenia cen lub nawet zwiększenia CapEx w celu obalenia obecnego negatywnego trendu, roczna dywidenda Verizon wzrasta, a wysoka wypłata dywidendy może być obciążeniem dla firmy.

Ogólnie rzecz biorąc, ponieważ Verizon jest firmą telekomunikacyjną, posiadanie dywidendy i zadłużenie jest możliwe do zarządzania, ponieważ perspektywy przepływów pieniężnych są bardzo stabilne; jednak biorąc pod uwagę fundamentalne ryzyko utraty klientów, co będzie wymagało od firmy prawdopodobnie zwiększenia wydatków w celu odwrócenia tego trendu, uważam, że może dojść do szkodliwego uszczerbku na nastrojach inwestorów i kursie akcji, ponieważ marże mogą ulec zmniejszeniu.

Streszczenie

Verizon działa w branży, w której inwestorzy powszechnie akceptują dywidendy i obciążenia finansowe; jednak biorąc pod uwagę, że Verizon boryka się z fundamentalnym problemem polegającym na odejściu klientów z firmy na rzecz konkurencji, presja obserwowana w działalności Verizon może być większa niż inwestorzy mogliby tolerować i potencjalnie jeszcze bardziej zaszkodzić kursowi akcji firmy. Ciągły trend odchodzenia klientów pokazuje moim zdaniem, że konsumenci nie są już skłonni płacić więcej za Verizon, co oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, Verizon może być zmuszony zapłacić więcej za sieć 5G, więcej niż oczekiwano. Po drugie, Verizon może wymagać dodatkowych korzyści, takich jak T-Mobile. Po trzecie, ciąć koszty. Dlatego też, ponieważ obciążenia finansowe i dywidendy nie pozostawiają firmie miejsca na agresywne inwestycje kapitałowe w celu zmiany sytuacji, uważam, że Verizon jest do sprzedania.

Ten artykuł został napisany przez

SL Inwestycje

2,51 tys

Zwolennik

S

Jestem młodym prywatnym inwestorem szukającym porady i wiedzy podczas mojej podróży w Seeking Alpha. Koncentruję się przede wszystkim na rozwijających się firmach i przełomowej przyszłości, jaką mogą przynieść. Wierzę, że poprzez wzrost możliwości technologicznych świat przejdzie ogromną transformację w nadchodzącej dekadzie.

Ujawnienie analityka: Ja/my mamy korzystną długą pozycję w akcjach T, TMUS poprzez posiadanie akcji, opcje lub inne instrumenty pochodne. Ten artykuł napisałem sam i wyraża on moje własne opinie. Nie otrzymuję za to wynagrodzenia (innego niż od Seeking Alpha). Nie mam relacji biznesowych z żadną firmą, której akcje są wymienione w tym artykule.

Poszukiwanie ujawnienia Alfy:Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Nie udziela się żadnych rekomendacji ani porad dotyczących tego, czy dana inwestycja jest odpowiednia dla konkretnego inwestora. Wszelkie poglądy lub opinie wyrażone powyżej mogą nie odzwierciedlać poglądów firmy Seeking Alpha jako całości. Seeking Alpha nie jest licencjonowanym dealerem papierów wartościowych, brokerem ani amerykańskim doradcą inwestycyjnym ani bankiem inwestycyjnym. Nasi analitycy są niezależnymi autorami, wśród których znajdują się zarówno inwestorzy profesjonalni, jak i inwestorzy indywidualni, którzy mogą nie posiadać licencji ani certyfikatu żadnego instytutu lub organu regulacyjnego.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 18/05/2023

Views: 5315

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.