Zmiany w portfelu Berkshire Hathaway w pierwszym kwartale 2023 r (2023)

Raport 13F Berkshire Hathaway (BRK/A, BRK/B) za pierwszy kwartał 2023 r. został złożony 15 maja. To zgłoszenie daje nam co kwartał możliwość obserwowania, co robią dwaj najwięksi inwestorzy, Warren Buffett i Charlie Munger, oraz ich zespół Portfel akcji Berkshire w obrocie publicznym. Berkshire ma dużą stajnię podmiotów będących w całości własnością, więc to tylko wycinek ich inwestycji. Zyski Berkshire za pierwszy kwartał zostały ujawnione na dorocznym spotkaniu 6 maja. Więcej informacji na temat szerokiego portfela spółek operacyjnych będących w całości własnością jest dostępnychTutaj.

Bardzo skoncentrowany portfel inwestycyjny Berkshire o wartości 325 miliardów dolarów składa się z 48 spółek, o jedną mniej niż w poprzednim kwartale. Berkshire był sprzedawcą netto akcji o wartości 10,4 miliarda dolarów w ciągu kwartału. Pięć największych holdingów stanowi ponad 77% całego portfela. Pięć największych holdingów, w kolejności według wielkości holdingu, to Apple (AAPL), Bank of America (BAC), American Express (AXP), Coca-Cola (KO) i Chevron (CVX). Apple urósł do ponad 46% swojego portfela z około 39% w czwartym kwartale. Ze względu na te znaczące udziały oraz Occidental Petroleum (OXY) i Kraft Heinz (KHC), portfel jest znacznie przeważony w zakresie technologii, energii, artykułów konsumpcyjnych i finansów w porównaniu z S&P 500. Berkshire kontroluje obecnie 23,6% pozostających w obrocie udziałów w Occidental. Można znaleźć głębszą analizę prawdopodobnych przyczyn zakupu OccidentalTutaj. Portfel ten obejmuje minimalną pozycję w jednej firmie przemysłowej, United Parcel Service (UPS), i nie obejmuje żadnej firmy zajmującej się nieruchomościami ani przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Jednak podmioty będące w całości własnością Berkshire obejmują dużą linię kolejową Burlington Northern Santa Fe oraz wiele regulowanych mediów i rurociągów.

Ponieważ 13F nie obejmuje akcji międzynarodowych, początkowo Berkshire Hathawayogłoszonyprzejęcie około 5% pięciu japońskich spółek handlowych pod koniec sierpnia 2020 r. Te holdingi to Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. Ltd. oraz Sumitomo Corp. Buffettujawniłw kwietniu 2023 r. Berkshire zwiększyło swoje udziały w tych spółkach do 7,4%. Buffett wskazał, że miały to być inwestycje długoterminowe, a Berkshire może nadal zwiększać swój udział do 9,9%.

Zgłoszenie za pierwszy kwartał 13F obejmowało m.innotatkaże portfel spółki zależnej będącej w całości własnością General RE jest teraz uwzględniony w zgłoszeniu 13F Berkshire Hathaway. Ta zmiana wpłynęła na zgłoszone udziały Apple (AAPL), Bank of America (BAC), Chevron (CVX), Citigroup (C), Diageo (DEO), HP (HPQ) i Markel (MKL).

WIĘCEJ ZDORADCA FORBESA

Najlepsze firmy ubezpieczeniowe podróżneAutor: Amy DaniseEditor
Najlepsze plany ubezpieczenia podróżnego Covid-19Autor: Amy DaniseEditor

Ta analiza dotyczy portfela Berkshire pod kątem wielu miar, w tym szacowanego 12-miesięcznego okresu do przodu:stosunek ceny do zysku(P/E),cena do sprzedaży(P/S),zwrotu z kapitału(IKRA),wartość przedsiębiorstwa do zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją(EV/EBITDA),cena do rezerwacji(P/B), stopa dywidendy, bieżącadług do EBITDA, aktualnywolne przepływy pieniężne, aktualnymarża operacyjnaoraz długoterminowych konsensusowych szacunków wzrostu zysku na akcję.

Ogólnie rzecz biorąc, analiza portfela odzwierciedla tańszą wycenę niż S&P 500, a jednocześnie lepszą rentowność mierzoną zwrotem z kapitału własnego i marżą operacyjną przy niższych poziomach zadłużenia. Oczekuje się, że długoterminowa (na następne 3 do 5 lat) konsensusowa stopa wzrostu zysku na akcję będzie niższa niż S&P 500. Zamiłowanie Buffetta do preferowania spółek wysokiej jakości, które generują znaczne przepływy pieniężne, wynika z połączonych lepszych wskaźników rentowności z doskonałą wydajnością wolnych przepływów pieniężnych.

Po tym, jak w pierwszym kwartale nie dodano żadnych nowych akcji, pojawiły się trzy nowe akcje. Berkshire kupił około 1 miliarda dolarów Capital One Financial (COF). Stosunkowo niewielka pozycja w Diageo (DEO) została dodana poprzez konsolidację zgłoszenia General Re 13F. Ponadto zgłoszono nową pozycję w Vitesse Energy (VTS), ale ten holding jest wydzieleniem ich holdingu w Jefferies Financial (JEF).

Bank of New York Mellon (BK), RH (RH), Taiwan Semiconductor (TSM) i U.S. Bancorp (USB) zostały wyeliminowane z portfela w kwartale.

Berkshire zmniejszyło swoje udziały w Chevron (CVX), Activision Blizzard (ATVI), General Motors (GM), AON (AON), Amazon.com (AMZN), Celanese (CE), McKesson (MCK) i Ally Financial (ALLY) . Pozycje McKesson i Ally również zostały zmniejszone w poprzednim kwartale. Buffett omówił holding Activision na zeszłorocznym dorocznym spotkaniu w Berkshire i zauważył, że było toarbitraż fuzyjnyokazję, zakładając, że Microsoft sfinalizuje przejęcie. Microsoft (MSFT) ogłosił transakcję zakupu Activision za 95,00 USD za akcję w gotówce 18 stycznia 2022 r. Pomimo sprzedaży niektórych akcji co kwartał od trzeciego kwartału 2022 r., Activision pozostaje dziewiątym co do wielkości holdingiem Berkshire. Wielka Brytania odrzuciła przejęcie Activision przez Microsoft, więc możliwość jego ukończenia pozostaje niejasna.

Redukcja niektórych akcji finansowych była powracającym tematem w tym kwartale, ponieważ Berkshire ograniczało ekspozycję przed kryzysem bankowym w tym roku. Berkshire wyeliminował swoje pozycje w Bank of New York Mellon i U.S. Bancorp po zmniejszeniu ich w poprzednich kwartałach. Buffett zachowuje swoje zamiłowanie do branży, utrzymując udziały w Bank of America i Citigroup dodane z konsolidacji 13F. Ponadto w tym kwartale zainicjowano nowy udział w Capital One Financial.

Przed sprzedażą w tym i poprzednim kwartale holding Chevron był powiększany przez pięć kolejnych kwartałów. Berkshire zmniejszył holding Chevron o około 6 miliardów dolarów. Pomimo sprzedaży, Chevron pozostaje piątym co do wielkości holdingiem giełdowym Berkshire, wartym ponad 21 miliardów dolarów. Podczas gdy akcje Occidental Petroleum wzrosły, znaczna sprzedaż Chevron zmniejszyła ogólną ekspozycję Berskhire na sektor energetyczny. Co ciekawe, Berkshire zainicjował w trzecim kwartale 2022 roku pozycję w Taiwan Semiconductor o wartości ponad 4 miliardów dolarów. Mimo to pozycja została zmniejszona do około 620 milionów dolarów w czwartym kwartale i jest teraz całkowicie wyeliminowana. Wielkość holdingu wskazywała na bezpośredni udział Buffetta i Mungera w pierwotnym zakupie, ponieważ był to dziesiąty co do wielkości pakiet w portfelu notowanym na giełdzie w trzecim kwartale 2022 r. Na dorocznym spotkaniu Buffett wspomniał, że ponownie rozważył ryzyko geopolityczne i zdecydował się sprzedam Tajwan Semiconductor.

Berkshire dołączył do swoich holdingów Occidental Petroleum (OXY) i Paramount Global (PARA). Zgłoszone udziały w pozycjach Apple (AAPL), Bank of America (BAC), Citigroup (C), HP (HPQ) i Markel (MKL) zostały zwiększone poprzez włączenie akcji posiadanych przez spółkę zależną General Re. Berkshire zaczął kupować akcje Paramount Global B w 2022 roku i kupował akcje co kwartał i jest największym posiadaczem z ponad 15% akcji. Jak dotąd inwestycja w Paramount nie została nagrodzona, ponieważ wartość inwestycji Berkshire została zmniejszona mniej więcej o połowę. Po drugiej stronie medalu akcje Apple wzrosły ponad czterokrotnie w stosunku do ich kosztu.

Berkshire był sprzedawcą netto akcji w swoim publicznym portfelu w pierwszym kwartale. Warto zauważyć, że był jeden nowy zakup, ale Chevron został znacznie zmniejszony. Konsolidacja spółki zależnej General Re w 13F Berkshire znalazła odzwierciedlenie we wzroście ogromnych udziałów Buffetta w Apple. Berkshire posiada 5,8% wyemitowanych akcji Apple, a pozycja ta wzrosła do ponad 46% portfela giełdowego Berkshire. Na dorocznym spotkaniu, zapytany o ostrożność Apple (AAPL), obejmującego znaczną część portfela akcji Berkshire w obrocie publicznym, Buffett zauważył, że Berkshire posiada wiele spółek zależnych, które są w całości jego własnością, oprócz portfela publicznego. Ponadto stwierdził, że Apple to „lepszy biznes niż jakikolwiek, który posiadamy”. Dodał: „W ogóle nie rozumiem telefonu, ale rozumiem zachowania konsumentów”.

Korekta:Wcześniejsza wersja tego artykułu nie odzwierciedlała korekt z konsolidacji spółki zależnej Berkshire’s General Re w Berkshire Hathaway’s 13F. Zmiana ta wpłynęła na zgłoszone zmiany w portfelach Apple (AAPL), Bank of America (BAC), Chevron (CVX), Citigroup (C), Diageo (DEO), HP (HPQ) i Markel (MKL).

Ujawnienie: Glenview Trust posiada Berkshire Hathaway i wiele innych akcji wymienionych w tym artykule w ramach zalecanych strategii inwestycyjnych. Jestem długoletnim akcjonariuszem Berkshire Hathaway i pracowałem dla Salomon Brothers, kiedy Warren Buffett został prezesem i dyrektorem generalnym.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 09/06/2023

Views: 5361

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.